Aluehallitus, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Aluevaltuuston 19.9.2023 päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan,​ jos aluehallitus katsoo,​ että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,​ aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen,​ aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä panemasta täytäntöön päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet,​ toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-​Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa,​ että sillä ei ole huomauttamista valtuuston 19.9.2023 päätösten laillisuudesta. Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.