Aluehallitus, kokous 21.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Toimitilojen nykytilakartoitus ja kiinteistöstrategia

IUHVADno-2023-4147

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöpalvelujen toiminta käynnistyi hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä 1.1.2023. Valmisteluvaiheessa toimitilakannan valmistelu oli puutteellista ja tieto oli hajanaista.

Kevään ja kesän 2023 aikana toimitilat kartoitettiin, tilatiedot vietiin Maakuntien tilakeskuksen hallinnoimaan ja ylläpitämään Modulo – tilatietojärjestelmään. Tilakannan vieminen digitaaliseen järjestelmään mahdollisti nykytilan kartoittamisen ja analysoinnin päätöksentekoa ja strategian laadintaa varten. Syksyllä 2023 aloitettiin nykytilakartoituksen laadinta ja tämän pohjalta laadittiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöstrategia 2023–2026.

Toimitilakannan nykytilan tunteminen on keskeinen edellytys laadittavalle kiinteistö- ja toimitilastrategialle. Nykytilakartoitus on hyödyllinen tietolähde hyvinvointialueen viranhaltijajohdolle sekä luottamushenkilöille. Nykytilakartoitus lisää hallinnon läpinäkyvyyttä ja antaa myös hyvinvointialueen asiakkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua hyvinvointialueen toimitilakantaan ja sen johtamiseen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöpalvelut vastaavat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tilakannan johtamisesta. Toiminnan tehostamisen, palveluverkon tiivistäminen, tilamuutokset sekä rakennushankkeet tulevat olemaan seuraavina vuosina mahdollisuus pitkän aikavälin kustannussäästöihin. Toimitilojen osalta ei ole saatavissa lähivuosina merkittäviä kustannussäästöjä vaan mahdolliset lyhyen aikavälin säästöt on saavutettavissa aikaisintaan vuonna 2026. Toimitilahallinta on pitkän aikavälin pitkäjänteistä työtä, visioiden pitkälle tulevaisuuteen, jotta toimitilat ovat tarkoituksenmukaisia ja toimintaa tukevia.

Toimitiloilla voidaan tukea työn tekemistä, lisätä työntekijöiden viihtyvyyttä ja työssä jaksamista, ja toimitilat voivat olla pito- ja vetovoimatekijä. Toimitilojen sijainnilla on merkitystä myös työvoiman saatavuuteen sekä vaikutusta välillisiin kustannuksiin mm. kuljetuskustannuksiin. Toimitiloilla on vaikutusta myös asukkaiden mahdollisuuteen saavuttaa palvelut oikea-aikaisesti ja päästä palvelujen piiriin.

Toimitilat ovat yksi osa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talouden hallintaa, jossa on kiinni pitkän aikavälin sitoumuksia sekä mahdollisesti pääomia, tiloja ja rakennuksia omistamalla. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kokonaisbudjetista toimitilojen kustannus on noin 5 %, keskimääräisesti hyvinvointialueilla kustannusten ollessa noin 10 %. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on asukaslukuun suhteutettuna noin 40 % vähemmän tiloja kuin hyvinvointialueilla keskiarvollisesti.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöstrategian 2023–2026.

Päätös

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki kiinteistöstrategian (liite 1) ”Omistamisen ja vuokraamisen periaatteet”-sivulle 6 seuraavat lisäykset: Omistaminen-otsikon alle lisätään sanat ”pääsääntöisesti” ja ”on”: ”Pyrimme pääsääntöisesti omistamaan toiminnan kannalta keskeiset toimitilat, joilla on seuraavat ominaisuudet”, ja saman kappaleen jälkeen lisätään seuraava lause: ”Omistamisen rinnalla voimme tapauskohtaisesti myös solmia pitkäaikaisia vuokra- tai leasinginsopimuksia, joilla varmistetaan palvelujen tuottaminen.”

Puheenjohtajan esitys asian palauttamiseen liitteiden tarkennuksia varten hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna, 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Itä-Uudenmaan aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöstrategian 2023–2026.

Päätös

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöstrategian 2023–2026 yllä olevin muutoksin.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsenet Arto Kujala ja Riku Honkasalo saapuivat kokoukseen klo 18.09 tämän asian käsittelyn aikana.

Jäsen Riku Honkasalo esitti jäsen Nea Hjeltin kannattamana KOK-ryhmän puolesta seuraavaa:

Sivu 5: poistetaan seuraava: "Ylimääräisiä tiloja ei käytännössä ole, joten toimitilakustannuksia ei voida pienentää tiloja vähentämällä. Lisäksi".

Sivu 8: kohdan "Toimitilakustannuksemme ovat ennustettavissa pitkälle aikavälille eikä budjettia ylitetä" alakohdaksi seuraava virke: "Toimitilakustannuksia alennetaan lisäämällä tilatehokkuutta ja luopumalla tarpeettomista tai vajaakäyttöisistä tiloista. Luovuttavista toimitiloista päätetään erillisen valmistelun perusteella vuoden 2024 loppuun mennessä.”

Sama lisäys yhteenvetoon sivulle 10 ja taulukkoon sivulle 11 (aikataulu 2024-, mittarit: talousseuranta, kiinteistötilanteen seuranta).

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät ”Jaa” ja KOK-ryhmän sivulla 5 olevaa muutosehdotusta kannattavat äänestivät ”Ei”, KOK-ryhmän muutosehdotus voitti äänin 10 (Nylander, Honkasalo, Eskola, Edgren, Hjelt, Kujala, Henriksson, Nurme, Perokorpi, Servin) - 5 (Björkman, Forsman, Mattila, Railila, Stenman).

Seuraavassa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät ”Jaa” ja KOK-ryhmän sivulla 8 olevaa muutosehdotusta kannattavat äänestivät ”Ei”, KOK-ryhmän muutosehdotus voitti äänin 10 (Nylander, Honkasalo, Eskola, Edgren, Hjelt, Kujala, Henriksson, Nurme, Perokorpi, Servin) - 5 (Björkman, Forsman, Mattila, Railila, Stenman).

Keskustelun aikana jäsen Riku Honkasalo muutti ehdotuksensa seuraavaa lausetta ”Luovuttavista toimitiloista päätetään erillisen valmistelun perusteella vuoden 2024 loppuun mennessä.” siten, että sanat ”vuoden loppuun 2024 mennessä” poistetaan ehdotuksesta. Jäsen Nea Hjelt kannatti jäsen Riku Honkasalon muutettua ehdotusta. Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti, että sanat ”vuoden loppuun 2024 mennessä” poistetaan.

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti muutosehdotuksen seuraavan lauseen: ”Sama lisäys yhteenvetoon sivulle 10 ja taulukkoon sivulle 11 (aikataulu 2024-, mittarit: talousseuranta, kiinteistötilanteen seuranta).”


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.