Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vastaus aluevaltuutettujen aloitteeseen: Kulttuuri vahvistamaan hyvinvointia

IUHVADno-2024-717

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntija Minna Mattila ja kehittämisjohtaja Katja Blomberg, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

Aloitteen sisältö 

Itä-Uudenmaan vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen 2.5.2023, että hyvinvointialueella tulisi suunnitella, miten kulttuurihyvinvoinnin avulla voitaisiin kasvattaa alueen asukkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä sairauksia tai hyvinvoinnin ongelmia.  

Nykytila 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (6 §) edellyttää, että kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. 

Laki hyvinvointialueesta (14 §) toteaa, että hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. Neuvottelussa voidaan sopia ainakin yhteistyön edellyttämistä yhteistoimintarakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.  

Kuten aloitteessa todetaan, YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948) sekä useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa turvataan ihmisten kulttuuriset oikeudet. Jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä oikeus mahdollisuuteen ilmaista itseään vapaasti. Hyvinvointialueen tehtävä on varmistaa, että kulttuuriset oikeudet toteutuvat myös sote-palvelujen piirissä olevilla henkilöillä. 

Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelmassa (2023) kehotetaan ottamaan kulttuuri ja taide laajemmin käyttöön ennaltaehkäisevässä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä tukemaan ikääntyneiden kotona pärjäämistä ja omaishoitajien tukemista esimerkiksi kulttuuriharrastusten avulla. Sosiaali- ja terveysministeriön elintapaohjauksen tarkistuslistassa (2022) puolestaan on määritelty kulttuurihyvinvoinnin osalta toimet, joilla yhdyspintapalveluja tulisi suunnitella ja valmistella. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä kulttuurihyvinvointi on tunnistettu tärkeänä edistettävänä hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueena. Ensimmäinen askel on luoda ymmärrys siitä, mitä kulttuurihyvinvointi tarkoittaa hyvinvointialueella. Alueella on jo toimivia kulttuurihyvinvoinnin toimintamalleja, jotka tulee kartoittaa. Esimerkiksi Pukkilan kunta on ollut jo vuodesta 2016 mukana ikääntyneiden kulttuurihyvinvointia edistävässä AURA-hankkeessa ja toimintaa toteutetaan jo nyt kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä.  

Kulttuurihyvinvointi on monialaista työtä. Hyvinvointialueiden ja kuntien väliseen tehtävänjakoon liittyy uusien toimintamallien löytyminen, joka vaatii molempien osapuolten aktiivista yhteistyötä. Alkuvuodesta 2024 käynnistyvä kulttuurihyvinvoinnin alueellinen teemaverkosto kokoaa yhteen hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kulttuuritoimijoita. Teemaverkostossa on tarkoitus luoda suunnitelmaa siitä, miten kulttuurihyvinvointia edistetään monialaisesti Itä-Uudenmaan alueella ja miten kulttuuristen oikeuksien toteutuminen turvataan yhteistyössä. Työtä tukee kehitteillä oleva sähköinen HYTE-palvelutarjotin, jolle on tarkoitus koota hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kulttuuritoiminta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on lisäksi mukana Taiteen edistämiskeskus Taiken kulttuurihyvinvointia edistävässä verkostossa ja osallistumassa Uudenmaan liiton kulttuuriasiantuntijaryhmään. 

Johtopäätökset 

Itä-Uudenmaan kuntien ja hyvinvointialueen strateginen yhteistyösopimus on hyväksytty Itä-Uudenmaan aluevaltuustossa marraskuussa 2023. Yhteistyösopimus mahdollistaa monialaisten yhteistyöryhmien muodostamisen. Yhteistyösopimuksessa kulttuurihyvinvointi on nostettu teemaksi, jota sekä kunnat että hyvinvointialue haluavat edistää. Yhteistyöryhmien käynnistyttyä alkuvuodesta 2024 hyvinvointialue voi aloittaa kulttuurihyvinvointiin liittyvän suunnittelutyön yhdessä kuntien kanssa.  

Ehdotus

Vs. kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen. 

 

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että edellä esitetty annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.