Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valvonnan painopistealueet 2024

IUHVADno-2024-712

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
laatupäällikkö Rebecca Sjöholm, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä ja hyvinvointialueella on palvelujen​​​​ järjestäjänä vastuu myös palvelujen valvonnasta. Valvontavastuu käsittää oman toiminnan, ostopalveluiden ja palvelusetelituottajien seurannan, ohjauksen ja valvonnan sekä sopimusvalvonnan.   

Hallintosäännön 27§ mukaan kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta ohjaa asiakas- ja potilasturvallisuuden strategiaa ja edistää yhtenäistä turvallisuuskulttuuria sekä valvoo hyvinvointialueen palveluiden laatustrategian toteutumista. 

Omavalvonta on kaiken valvonnan perusta. Omavalvonta kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen ja sen avulla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden perusoikeudet, asiakas- ja potilasturvallisuus, laadultaan hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä eri toimijoiden toimintaedellytysten ja velvollisuuksien yhdenmukaisuus.  

Valvira laatii sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman, jota ei ole vielä julkaistu. Valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2020-2023 on annettu suuntaviivoja vuosille 2024-2026, missä todettu, että perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden saavutettavuus ja vaikuttavuus tulevat olemaan yhtenä valvonnan painopistealueena seuraavalla valvontakaudella. Asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta tulee omavalvonnan toimivuus korostumaan palveluprosessien yhdenmukaisuuden, sujuvuuden ja toimintavarmuuden seurannassa. 

Valvonnan painopistealueet vuodelle 2024 ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella turvallisen lääkehoidon varmistavat prosessit sekä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritetyt valvonnan painopisteet.  

Ehdotus

Vs. kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta hyväksyy esitetyt valvonnan painopisteet vuodelle 2024.

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta hyväksyi esitetyt valvonnan painopisteet vuodelle 2024.

Kokouskäsittely

Jäsen Mikko Nieminen esitti, että esitettyjen painopistealueiden lisäksi painopisteeksi otettaisiin henkilöstösaatavuuden varmistaminen vammaispalvelujen asumisyksiköissä. Esitys raukesi kannattamattomana. 

Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunta piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.00-19.07. 


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.