Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategia, luonnosversion lausunto

IUHVADno-2023-3037

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lisätietoja: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist, puh. 040 503 0818, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 11 §:n mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Suunnitelman tulee olla julkinen. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa strategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus sekä kustannusvaikuttavuus. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnisti palvelustrategian valmistelun huhtikuussa 2023. Palvelustrategian valmisteluun on osallistettu laajasti eri sidosryhmiä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä luottamushenkilöitä. Aluevaltuusto ja aluehallitus ovat käsitelleet palvelustrategian sisältöjä iltakoulutyöskentelynä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä muita työntekijöitä on haastateltu tavoitteena tunnistaa Itä-Uudenmaan lähivuosien keskeisimmät pitkän aikavälin tavoitteet ja kehitystoimet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi palvelustrategian sisältöjä on työstetty yhteistyössä palvelutuotannon ammattilaisten kanssa kolmessa työpajassa kevään 2023 aikana. 

Palvelustrategiaa on valmisteltu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottavuusohjelman kanssa ja näiden asiakirjojen työstö aloitettiin yhtäaikaisesti huhtikuussa 2023. Tuottavuusohjelma vie palvelustrategian tavoitteet käytäntöön sisältäen arviot taloudellisista vaikutuksista, kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä sekä kuvauksen toteutuksen vastuista ja aikataulusta. Tuottavuusohjelman valmistelu jatkuu syksyllä 2023, ja siitä päätetään erillisenä päätöksenä palvelustrategiasta, kuitenkin niin, että palvelustrategian sisällöt näkyvät konkreettisesti osana tuottavuusohjelmaa. 

Sote-uudistuksen tavoitteet eivät täyty, jos kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyneille palveluille ei tehdä mitään hyvinvointialueella. Yhdenvertaisten, laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottaminen vaatii vahvaa toiminnan yhteensovittamista palvelutuotannossa. Lisäksi se vaatii paljon yhteistyötä hyvinvointialueen sisällä kuin kuntien kanssa. Sosiaali-, terveyspalveluja tuotetaan ja käytetään jatkossa erilaisessa toimintaympäristössä kuin nyt. Siksi tulevaisuusnäkökulman tulee olla vahvasti mukana palvelustrategiasta päätettäessä. Muutos ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii tekoja niin  toiminnassa, rakenteissa kuin ajatusmalleissa. Strategiatyön onnistuminen edellyttää  luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistä ymmärrystä sekä yhteisen käsityksen tulevaisuuden tavoitteista. 

Palvelustrategian tärkein sisältö on tiivistetty kolmeen kehityskärkeen: 1) tarpeen mukainen nopea ja suoraviivainen oikeaan palveluun pääsy sekä asian hoito, 2) alueellisesti yhtenäinen ja toiminnallisesti integroitu palvelutuotanto, ja 3) palvelutuotantoa vahvistava riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä kestävä johtaminen. Kehityskärkien tärkeimmät tavoitteet ovat: 

 1. Tarpeen mukainen nopea ja suoraviivainen oikeaan palveluun pääsy sekä asian hoito:  

1.1 Yhdenvertainen ja nopea palveluihin pääsy koko hyvinvointialueella 
1.2 Toimiva ja tehokas neuvonta ja asiakasohjaus 
1.3 Asiakaslähtöisesti tuotetut palvelut 
1.4 Saavutettavasti viestityt ja kuvatut palvelut 
1.5 Ennaltaehkäisevän, kuntouttavan ja itsepalvelujen vahvistaminen palvelutarjonnassa  

 1. Alueellisesti yhtenäinen ja toiminnallisesti integroitu palvelutuotanto: 

2.1. Palveluntarpeeseen vastaava monipuolinen palveluverkosto 
2.2. Selkeät ja yhtenäiset palvelutuotannon prosessit sekä toimintatavat 
2.3. Kustannustehokkaat palveluiden tuotantotavat eri tuotantokeinoja hyödyntäen 
2.4. Yhtenäiset tietopohjat ja tiedolla johtaminen 
2.5. Sujuva yhteistyö HUS-yhtymän, kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa  

 1. Palvelutuotantoa vahvistava riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä kestävä johtaminen: 

3.1. Palvelutuotantoa tukeva henkilöstörakenne ja resursointi 
3.2. Laadukas johtaminen palvelutuotannon ytimessä 
3.3. Tukevat ja monipuoliset työskentelymallit palveluita järjestäessä 
3.4. Palveluiden laatua tukeva henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä tulee olla osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelustrategian laadinnassa. Palvelustrategia luo perustan hyvinvointialueen toiminnan suunnittelulle ja taloussuunnitelmalle. Ehdotus käsitellään seuraavan kerran hyvinvointialueen aluevaltuustossa 19.9.2023 lähetekeskusteluna, minkä lisäksi hyvinvointialue lähettää hyvinvointialueen palvelustrategialuonnoksen lausuntokierrokselle aluehallituksen kokouksen jälkeen niin, että alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilla sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus lausua näkemyksensä palvelustrategian sisällöstä ennen päätöksentekoa. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus merkitsee tiedoksi, että sidosryhmiltä pyydetään lausuntoja oheisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategian luonnosversiosta. 

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Elin Blomqvist-Valtonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana, klo 18.07, ja aluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman saapui klo 18.18.

NHG Oy:n edustajat Teemu Riipi ja Fredrik Herse kertoivat lyhyesti palvelustrategialuonnoksesta.

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 
kehittämisjohtaja Katja Blomberg, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 11 §:n mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Suunnitelman tulee olla julkinen. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa strategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus sekä kustannusvaikuttavuus.  

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä tulee olla osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelustrategian laadinnassa. Palvelustrategia luo perustan hyvinvointialueen toiminnan suunnittelulle ja taloussuunnitelmalle. Ehdotus käsitellään seuraavan kerran hyvinvointialueen aluevaltuustossa 19.9.2023 lähetekeskusteluna, minkä lisäksi hyvinvointialue lähettää hyvinvointialueen palvelustrategialuonnoksen lausuntokierrokselle aluehallituksen kokouksen jälkeen niin, että alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilla sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus lausua näkemyksensä palvelustrategian sisällöstä ennen päätöksentekoa. Aluehallitus merkitsi kokouksessaan 17.8.2023 § 201 tiedoksi, että sidosryhmiltä pyydetään lausuntoja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategian luonnosversiosta.    

Ehdotus

Kehittämisjohtaja: 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta lausuu seuraavasti:  

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta on vastaanottanut palvelustrategian ja kiittää tähän mennessä valmistellusta työstä. Valmistelussa on mahdollistettu laajasti hyvinvointialueen henkilöstön, päättäjien ja alueen asukkaiden, yritysten sekä yhdistysten osallistuminen valmisteluun.   

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että palvelustrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat löydettävissä, mutta niiden ymmärtäminen on haastavaa monien erilaisten palvelustrategiassa käytettyjen käsitteiden vuoksi (mm. kärjet, periaatteet, pääteemat, tavoitteet, linjaukset). Eri käsitteiden merkitys ja suhde toisiinsa tulisi selkeyttää helppolukuisempaan muotoon lopullisessa esityksessä.  

Lautakunta toivoo, että palvelustrategian operatiivisen toimeenpanon ja seurannan vastuutaho kuvataan palvelustrategiassa. Systemaattisen laadun parantamisen ja omavalvonnan toteuttamisen näkökulmista palvelustrategian seuranta on välttämätöntä. 

Lisäksi lautakunta toteaa, että palvelustrategian mittarit tulee tarkastaa siten, että ne vastaavat tavoitteita. Esimerkiksi hoidettujen asiakkaiden määrä ei kuvaa tarpeen mukaista nopeaa ja suoraviivaista oikeaan palveluun pääsyä ja sekä asian hoitoa.  

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta on vastaanottanut palvelustrategian ja kiittää tähän mennessä valmistellusta työstä. Valmistelussa on mahdollistettu laajasti hyvinvointialueen henkilöstön, päättäjien ja alueen asukkaiden, yritysten sekä yhdistysten osallistuminen valmisteluun.   

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että palvelustrategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat löydettävissä, mutta niiden ymmärtäminen on haastavaa monien erilaisten palvelustrategiassa käytettyjen käsitteiden vuoksi (mm. kärjet, periaatteet, pääteemat, tavoitteet, linjaukset). Eri käsitteiden merkitys ja suhde toisiinsa tulisi selkeyttää helppolukuisempaan muotoon lopullisessa esityksessä.  

Lautakunta toivoo, että palvelustrategian operatiivisen toimeenpanon ja seurannan vastuutaho kuvataan palvelustrategiassa. Systemaattisen laadun parantamisen ja omavalvonnan toteuttamisen näkökulmista palvelustrategian seuranta on välttämätöntä. 

Lisäksi lautakunta toteaa, että palvelustrategian mittarit tulee tarkastaa siten, että ne vastaavat tavoitteita. Esimerkiksi hoidettujen asiakkaiden määrä ei kuvaa tarpeen mukaista nopeaa ja suoraviivaista oikeaan palveluun pääsyä ja sekä asian hoitoa.  

Lisäksi lautakunta pyytää huomioimaan, että palveluiden tuottaminen perustuisi monituottajuusmalliin ja aitoon julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin väliseen yhteistyöhön. Palveluseteleiden käyttöä tulisi hyvinvointialueen strategian mukaisesti laajentaa ja ottaa käyttöön niissä palveluissa, joissa se on mahdollista.

Lautakunta haluaa korostaa palvelustrategian tekstissä, että henkilöstöllä on oltava riittävät mahdollisuudet vaikuttaa prosessien muotoiluun ja toimintamallien kehittämiseen. Tulisi pyrkiä siihen, että mahdollistetaan oppiminen toimivista toimintamalleista ja kokeillaan henkilöstölähtöisesti uusia menetelmiä pienissä pilottihankkeissa.

Lisäksi lautakunta toivoo, että valmistelun yhteydessä otetaan huomioon palvelustrategian

 • kohdassa 2.2., että koska sähköisten palveluiden käyttö ikäihmisten keskuudessa on vähäistä, myös muihin Uudenmaan hyvinvointialueisiin verraten, tulee tarve saada henkilökohtaista palvelua tunnistaa ja siihen varata riittävät resurssit.
   
 • kohdassa 4. Sidosryhmä- ja yhdyspintatyö, että selkeytämme ja vahvistamme alueellisten vaikuttamistoimielinten oikea-aikaista osallistumista myös HUS-yhtymän valmistelutyöhön (esimerkkinä vammaisneuvostojen keskeinen rooli apuvälinekysymyksissä).
   
 • kohdassa 4. Saatavuus ja saavutettavuus, että näemme vammais- ja muiden sotealan yhdistysten harjoittaman neuvontatyön ja vertaistuen tukemisen keskeisenä yhteistyömuotona, jonka avulla edistetään hyvinvointialueen tavoitetta lisätä ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuutta.
   
 • kohdassa 5.2., että varmistetaan esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman ajantasainen tarkistaminen ja seuranta pysyväksi osaksi palvelustrategiaa, osana hyvinvointialueen strategian tarkistamista ja sen toteutumisen seurantaa.

Kokouskäsittely

Jäsen Piia Malmberg teki jäsen Ilkka Luusuan kannattamana lisäysehdotuksen palvelustrategian tiivistelmään kohtaan 3.1 Palvelustrategian kärkien tavoitteet ja toimenpiteet, Toinen kehityskärki, Alatavoitteet, toinen kohta:

"Palveluiden tuottaminen perustuu monituottajuusmalliin ja aitoon julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin väliseen yhteistyöhön. Palveluseteleitä otetaan käyttöön mahdollisimman laajalti niissä palveluissa, joissa se on mahdollista."

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitys sai 1 äänen, muutosesitys 9 ääntä ja lisäksi annettiin 1 tyhjä ääni. 

Äänestys

JAA = pohjaesitys
EI = muutosesitys

JAA
Eila Kohonen

EI
Charlotta Engblom, ​​​​​Benny Engård, Nea Hjelt, Jyrki Loijas, Mari Lotila, Ilkka Luusua, Piia Malmberg, Nina Uski, Hannu Vihreäluoto

TYHJÄ
Mikko Nieminen

*****

Jäsen Charlotta Engblom teki jäsen Eila Kohosen kannattamana seuraavan lisäysesityksen:

” Lautakunta haluaa korostaa palvelustrategian tekstissä, että henkilöstöllä on oltava riittävät mahdollisuudet vaikuttaa prosessien muotoiluun ja toimintamallien kehittämiseen. Tulisi pyrkiä siihen, että mahdollistetaan oppiminen toimivista toimintamalleista ja kokeillaan henkilöstölähtöisesti uusia menetelmiä pienissä pilottihankkeissa.”

Lisäysesitystä kannatettiin yksimielisesti.

*****

Jäsen Mikko Nieminen teki jäsen Charlotta Engblomin kannattamana lisäysehdotuksen kohtaan 2.2. Palvelutuotannon nykytila:

"Koska sähköisten palveluiden käyttö ikäihmisten keskuudessa on vähäistä, myös muihin Uudenmaan hyvinvointialueisiin verraten, tulee tarve saada henkilökohtaista palvelua tunnistaa ja siihen varata riittävät resurssit."

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitys sai 4 ääntä ja muutosesitys 7 ääntä.

Äänestys

JAA = pohjaesitys
EI = muutosesitys

JAA
Nea Hjelt, Jyrki Loijas, Piia Malmberg, Nina Uski

EI
Charlotta Engblom, Benny Engård, Eila Kohonen, Mari Lotila, Ilkka Luusua, Mikko Nieminen, Hannu Vihreäluoto

*****

Jäsen Mikko Nieminen teki jäsen Charlotta Engblomin kannattamana lisäysehdotuksen kohtaan 4. Linjaukset ja periaatteet palveluiden järjestämisestä, Sidosryhmä- ja yhdyspintatyö:

"Selkeytämme ja vahvistamme alueellisten vaikuttamistoimielinten oikea-aikaista osallistumista myös HUS-yhtymän valmistelutyöhön (esimerkkinä vammaisneuvostojen keskeinen rooli apuvälinekysymyksissä)."

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitys sai 5 ääntä ja muutosesitys 6 ääntä.

Äänestys

JAA = pohjaesitys
EI = muutosesitys

JAA
Nea Hjelt, Jyrki Loijas, Ilkka Luusua, Piia Malmberg, Nina Uski

EI
Charlotta Engblom, Benny Engård, Eila Kohonen, Mari Lotila, Mikko Nieminen, Hannu Vihreäluoto

*****

Jäsen Mikko Nieminen teki jäsen Charlotta Engblomin kannattamana lisäysehdotuksen kohtaan 4. Linjaukset ja periaatteet palveluiden järjestämisestä, Saatavuus ja saavutettavuus:

"Näemme vammais- ja muiden sotealan yhdistysten harjoittaman neuvontatyön ja vertaistuen tukemisen keskeisenä yhteistyömuotona, jonka avulla edistetään hyvinvointialueen tavoitetta lisätä ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuutta."

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitys sai 4 ääntä ja muutosesitys 7 ääntä.

Äänestys

JAA = pohjaesitys
EI = muutosesitys

JAA
Nea Hjelt, Jyrki Loijas, Piia Malmberg, Nina Uski

EI
Charlotta Engblom, Benny Engård, Eila Kohonen, Mari Lotila, Ilkka Luusua, Mikko Nieminen, Hannu Vihreäluoto

*****

Jäsen Mikko Nieminen teki jäsen Charlotta Engblomin kannattamana lisäysesityksen kohtaan 5.2 Strategian toimeenpano, seuranta ja arviointi:

"On varmistettava esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman ajantasainen tarkistaminen ja seuranta pysyväksi osaksi palvelustrategiaa, osana hyvinvointialueen strategian tarkistamista ja sen toteutumisen seurantaa."

Lisäysesitystä kannatettiin yksimielisesti.

*****

Jäsen Mikko Nieminen esitti jäsen Charlotta Engblomin kannattamana, että kohdasta 3.2 Palvelustrategian kärkien yhteys tuottavuuteen. Asiakas palvelun keskiössä, poistetaan seuraava lause:

"Virheellisesti tai väärin perustein myönnettyjä palveluita pitää tarkastella uudelleen ja palveluiden myöntämistä yhtenäistää alueella."

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitys sai 6 ääntä, muutosesitys 4 ääntä ja lisäksi annettiin 1 tyhjä ääni.

JAA
Benny Engård, Nea Hjelt, Jyrki Loijas, Ilkka Luusua, Piia Malmberg, Nina Uski

EI
Charlotta Engblom, Mari Lotila, Mikko Nieminen, Hannu Vihreäluoto

TYHJÄ
Eila Kohonen


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.