Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2025

IUHVADno-2023-3377

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erityisasiantuntijat Minna Mattila ja Malin Heikkinen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi.  

Hyvinvointialueen vastuulla on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7 § 612/2021). Hyvinvointialueen tehtävä on seurata alueensa asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.  

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on kokoava strateginen asiakirja, jossa kuvataan alueellinen tilannekuva sekä lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueelliset rakenteet ja yhteistyötahot. Hyvinvointikertomukseen sisältyy hyvinvointisuunnitelmaosuus, sillä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista. Hyvinvointisuunnitelman tehtäväkokonaisuuksia ovat väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta, tavoitteen asettelu, vastuutahojen määrittäminen, toimenpiteet väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toteutettujen toimenpiteiden seuranta sekä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7 § 612/2021).   

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta on raportoitava aluevaltuustolle valtuustokausittain laajan alueellisen hyvinvointikertomuksen muodossa. Tilannekuva päivitetään vuosittain ja tästä raportoidaan aluevaltuustolle vuosiraportin muodossa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman tekee hyvinvointialueen nimeämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7§ 612/2021). Hyvinvointialueen hallintosäännön 27§ mukaan Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta vastaa esityksen tekemisestä hyvinvointialueen hyvinvointikertomukseksi ja – suunnitelmaksi valtuustokausittain. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisessä alueellisessa hyvinvointikertomuksessa on käytetty Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vähimmäistietosisältöindikaattoreita (asetusehdotelma 3.10.2022), jotka THL on valmistellut alueiden työn tueksi. Esitys hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisällöistä on sosiaali- ja terveysministeriön asetusprosessissa. Indikaattorivertailua on tehty koko maan keskiarvoon sekä Uudenmaan hyvinvointialueisiin verraten. Lisäksi joidenkin indikaattorien kohdalla on tarkasteltu tilannetta alueen kuntien osalta tarkemmin. Hyvinvointikertomuksessa on nostettu tarkempaan tarkasteluun indikaattoritieto, joka aiheuttaa alueellista huolta ja toisaalta indikaattorit, jotka kuvaavat alueen vahvuuksia. Kaikki vähimmäistietoindikaattorit ovat listattuna hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman liitteessä. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitettiin maaliskuussa 2023 ja se on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Alueelliseen hyvinvointikertomukseen on saatu kommentteja alueelliselta vanhusneuvostolta, alueelliselta vammaisneuvostolta ja alueelliselta nuorisovaltuustolta. Nämä kommentit ovat oheismateriaalina ja ne on huomioitu hyvinvointikertomuksessa. Kommenttien perusteella hyvinvointikertomukseen on lisätty muun muassa esteettömyyden, saavutettavuuden ja turvallisuuden näkökulmia, ikääntyviin liittyviä tarkentavia indikaattoreita sekä huomioita liittyen kouluterveyskyselyn tulosten tulkintaan. Kommentit kohdistuivat myös hyvinvointisuunnitelmaan, joka ei siis ollut vielä mukana kommentoivassa materiaalissa. Hyvinvointikertomusta ovat myös kommentoineet HUS:n terveyden edistämisen yksikkö. Hyvinvointisuunnitelma on lähetetty kommentoitavaksi sotejohtajalle, professiojohtajille ja vastuualuejohtajille. Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnalle on pidetty iltakoulu hyvinvointikertomuksesta ja HYTE-työstä 1.6.2023. 

Osallistamista on tehty valmisteluaikataulun ja olemassa olevien yhteistyörakenteiden (kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimus ja HYTE-rakenteet) määrittämissä puitteissa. Jatkossa hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan osallistaminen tullaan toteuttamaan laajemmin myös alueen asukkaat ja järjestöt huomioiden. Hyvinvointisuunnitelma täydentyy kuntien, järjestöjen ja HUS:n kanssa käytävissä HYTE-neuvotteluissa loppuvuoden 2023 aikana. 

Ehdotus

Kehittämisjohtaja:

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteenä olevan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2023–2025 hyväksymistä alueelliseksi hyvinvointikertomukseksi ja -suunnitelmaksi 2023–2025.

 

Päätös

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta päätti palauttaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2023–2025 valmisteluun.

Lautakunta ohjeisti avaamaan hyvinvointisuunnitelman taulukoita tarkemmin tekstin muotoon, ja huomioimaan kuntien osallisuuden hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.