Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta

IUHVADno-2023-230

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hankintapäällikkö Ville Hanhinen, etunimi.sukunimi(t)itauusimaa.fi

 

Hankinnan kohde

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (hankintayksikkö) on 14.11.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä sekä sen liiteasiakirjoissa.

 

Hankintailmoitus ja hankintamenettely

Hankinnan ennakoidun arvon on laskettu olevan seitsemän miljoonaa (7 000 000) euroa.

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (hankintalaki, 1397/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettua lakia (612/2021). Kyse on hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävästä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevasta palveluhankinnasta.

Hankinnassa noudatettiin avointa menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisi hankinnasta ilmoituksen, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat osallistua.

Osatarjoukset olivat sallittuja palveluista a-d. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät olleet sallittuja.

 

Päätösvalta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 22 §:n mukaan aluehallitus päättää yli 5 000 000 euron ja enintään 10 000 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

 

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyyntöön tehdyt muutokset

Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää 22.11.2022 mennessä hankintailmoitukset.fi-portaalissa. Kysymyksiä tuli yhteensä 87 kappaletta.

Tarjouspyyntöä ja sen liitteitä 1 ja 3 täsmennettiin tarkentavien kysymysten vastaanottamisen jälkeen. Päivitetty tarjouspyyntö on päivätty 28.11.2022.

 

Perusteet hankkia palveluita yksityiseltä palvelutuottajalta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 12 §:n mukaiset edellytykset palvelujen hankkimiseen yksityiseltä palveluntuottajalta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa asiakkaalle annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden käyttöön liittyvää muuta tukea hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen perustuen, koska hankinta on tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue huolehtii päätöksen kohteena olevalla hankinnalla hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 7 §:ssä tarkoitetusta järjestämisvastuustaan sekä sen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankittavat palvelut ovat sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, että hyvinvointialue pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa toteuttamisesta. Hyvinvointialue vastaa palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioinnista. Hankittavat palvelut eivät ole vastoin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 12 §:n 2 ja 3:ssä säädettyä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kykenee toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuunsa hankkiessaan palveluja. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Hyvinvointialueella on riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hyvinvointialue kykenee huolehtimaan asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.

Hyvinvointialue vastaa hankinnalla sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Hyvinvointialue vastaa palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavan valinnasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 15 §:n mukaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on huolehtinut palvelutoiminnan jatkuvuudesta sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättyessä sekä mahdollisissa sopimuksen rikkomis- ja häiriötilanteissa, muissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Hyvinvointialueen ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa on sovittu hankittavien palvelujen sisällön, määrän ja laadun toteuttamisesta, käytännön järjestelyistä, joilla hyvinvointialue huolehtii järjestämisvastuuseensa kuuluvasta ohjaamisesta ja valvonnasta, yksityisen palveluntuottajan vakavaraisuuden ehdoista, mahdollisten alihankkijoiden käyttämisen menettelyistä ja siitä, miten hyvinvointialue antaa hyväksyntänsä alihankkijoiden käyttämiseen, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin liittyvästä varautumisesta ja toiminnan jatkuvuuden hallinnasta, sopimuksen mukaisen korvauksen alentamisesta ja sen maksamisesta pidättymisestä yksityisen palveluntuottajan virheen perusteella, sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta sekä sopimuksen päättymiseen ja sopimuksen rikkomis- ja häiriötilanteeseen liittyvästä varautumisesta ja toiminnan jatkuvuuden hallinnasta.

 

Tarjousten vastaanottaminen

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 8.12.2022 klo 12:00 mennessä.

Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä seuraavat yritykset:

A-klinikka Oy

Aspa Palvelut Oy

Attendo Kuntoutumiskoti Harjula Oy

Attendo Mi-Hoiva Oy

Attendo Oy

Betesda-säätiö sr

Esperi Care Oy

Hoitokoti Gröndal Oy

Hoitokoti Tulevaisuuden Portti Oy

Hoiva Mehiläinen Oy

Hoivakoti Auringonnousu Oy

Humana Avopalvelut Oy

Itä-Uudenmaan Palvelukoti Oy

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Karhulan Kuntoutuskoti Oy

Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry

Kuntoutumiskoti Metsätähti oy

Lapinjärven hoitokoti Oy

Lapinjärven palvelukodit Oy

Luona Oy

Mehiläinen Oy

Oy Loviisan Terveyspalvelut Ab

Palvelukoti Kolmikoti Oy

Poutapolku Oy

Provesta Oy

Sininauha Oy

Syväpuro Oy

Valko Kartano Oy

Valkon Hoitokoti Oy

Ykkös- ja Onnikodit Oy

Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä.

 

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Hankintayksikkö tarkasti, että tarjoajien tarjouspyynnössä ilmoittamat soveltuvuudelle asetetut vaatimukset täyttyvät, sekä sen, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Valkon Hoitokoti Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi.

Hankintalain 113 §:n mukaan tarjouspyyntö on laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Valkon Hoitokoti Oy on jättänyt tarjouksen seuraaviin osa-alueisiin:

a: Tuettu asuminen

c: Yhteisöllinen asuminen

d: Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Tarjoajan Valkon Hoitokoti Oy tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen osa-alueen a) Tuettu asuminen osalta. Jättääkseen tarjouksen osa-alueeseen a, tarjoajan on tullut palauttaa tarjouspyynnön liitteenä ollut ”Liite 2a Tarjouslomake osa-alue a Tuettu asuminen” täytettynä liitteineen. Valkon Hoitokoti Oy on palauttanut liitteen 2a, mutta siitä puuttuvat sivut 2, 4, 6, 8 ja 10. Valkon Hoitokoti Oy:n palauttama liite ei vastaa tarjouspyynnön vaatimusta siitä, että liite 2a tulee palauttaa täytettynä. Palautettu tarjouslomake on puutteellinen, eikä sen perusteella voida varmistua tarjouspyynnön mukaisuudesta. Valkon Hoitokoti Oy:n palauttama liite 2a ei ole enää tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa luettavissa ja hankintayksikön vertailukelpoisesti arvioitavissa.

Näin ollen Valkon Hoitokoti Oy:n tarjous osa-alueeseen a: Tuettu asuminen on tarjouspyynnön vastainen. Tämän johdosta Valkon Hoitokoti Oy:n tarjous on osa-alueen a: Tuettu asuminen osalta suljettava tarjousten vertailusta.

Todettiin, että Valkon Hoitokoti Oy ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjouspyynnön liitteenä olleissa tarjouslomakkeissa kaikkien osa-alueiden osalta kohdassa: 5 TARJOAJAN TALOUDELLINEN ASEMA, on määritelty: ”Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kokoon nähden. Tämän arvioimiseksi tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n rating-luokituksessa on tyydyttävä (A) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa”.

Tarjoaja on tullut toimittaa pyydettäessä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa -raportti, joka on alle kolme kuukautta vanha sen esittämispäivästä lukien, tai vain, jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muun vastaavan selvityksen.

Tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjouslomakkeessa olevassa sarakkeessa tarjoajan luottoluokitus tai muu vastaava tieto.

Valkon Hoitokoti Oy ei ole ilmoittanut vaadittua tietoa taloudellisesta asemastaan tarjouksessaan. Hankintayksikkö on pyytänyt Valkon Hoitokoti Oy:tä täsmentämään tarjoustaan ja ilmoittamaan puuttuvan tiedon luottoluokituksesta tai esittämään muun vastaavan selvityksen. Valkon Hoitokoti Oy on vastannut täsmennyspyyntöön ilmoittamalla, että se ei kuulu A-luottoluokkaan Dun & Bradstreet (bisnode.fi) luottoluokituksen mukaan. Valkon Hoitokoti Oy on lisäksi toimittanut täsmennyspyynnön johdosta tilinpäätöstietonsa kahdelta viime vuodelta. Tarjouspyynnön mukaan, mikäli taloudellisen aseman osoittavia tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tarjoajan on toimitettava tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muu vastaava selvitys. Valkon Hoitokoti Oy:n luottoluokitus ja taloudellisen aseman osoittava selvitys ei ole riittävä tarjouspyynnön vaatimuksiin nähden.

Näin ollen Valkon Hoitokoti Oy ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, ja tämän johdosta Valkon Hoitokoti Oy:n tarjous on myös osa-alueiden c: Yhteisöllinen asuminen ja d: Ympärivuorokautinen palveluasuminen osalta suljettava tarjousten vertailusta.

Muiden tarjoajien todettiin täyttävän tarjouspyynnössä ilmoitetut soveltuvuuden vaatimukset.

 Muut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

 

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Palveluyksiköt asetetaan osa-alueittain etusijajärjestykseen kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1: Tarjousten vertailu.

 

Hankintapäätös             

Puitesopimus hankinnan kohteena olevista palveluista tehdään osa-aluekohtaisesti kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttäneiden tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneiden tarjoajien kanssa.

Sopimuskauden aikaisten tilausten tekemistä varten saadut tarjoukset asetetaan etusijajärjestykseen asumis-/palveluyksiköittäin.

Eniten pisteitä saanut asumis-/palveluyksikkö on etusijajärjestyksessä ensimmäisenä. Tilausten määräytyminen sopimuskauden aikana on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa.

Palveluntuottajien etusijajärjestys osa-alueittain on kuvattu tarjousten vertailun yhteydessä, liite 1.

 

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

 

Sopimus

Puitesopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla, vaan vasta, kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu palveluntuottaja ovat molemmat allekirjoittaneet kirjallisen puitesopimuksen.

Puitesopimus voidaan hankintalain 129 §:n nojalla tehdä aikaisintaan 14 päivän (odotusaika) kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen hankintalain mukaisesti tiedoksi.

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

 • valita puitesopimuksen palveluntuottajiksi tarjouspyynnön liitteessä ”Liite 1 Palvelunkuvaus_Päivitetty” määriteltyjen osa-alueiden osalta tarjoajat liitteen 1 Tarjousten vertailu mukaisessa etusijajärjestyksessä kullekin osa-alueelle.
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja tekemään niihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset ja täydennykset

 

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Esittelijä täydensi otsikkoa seuraavasti: Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankinta.

 

Itä-Uudenmaan aluehallitus päätti yksimielisesti

 • valita puitesopimuksen palveluntuottajiksi tarjouspyynnön liitteessä ”Liite 1 Palvelunkuvaus_Päivitetty” määriteltyjen osa-alueiden osalta tarjoajat liitteen 1 Tarjousten vertailu mukaisessa etusijajärjestyksessä kullekin osa-alueelle.
 • valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja tekemään niihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset ja täydennykset

 

Pykälä tarkastettiin heti.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
hankintapäällikkö Ville Hanhinen, etunimi.sukunimi(at)tauusimaa.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan aluehallitus on tehnyt päätöksen koskien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden hankintaa 2.2.2023 § 36. Päätöstekstissä on sekä päätöksen liitteenä olleessa ”Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja” sisällössä on ollut kirjoitusvirhe koskien listausta, jossa tarjoajat, jotka ovat jättäneet tarjouksen määräaikaan mennessä.

Listauksesta on puuttunut yhden (1) määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneen palveluntuottajan nimi. Puuttuvan, määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneen, tarjoajan nimi tulee lisätä asianmukaisella tavalla tarjoajia koskevaan listaukseen sekä päätöksen liitteenä oleva kirjoitusvirheellinen ”Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja” tulee korvata korjatulla tarjousten avauspöytäkirjalla.

Kyseessä on hallintolain (434/2003) 51 §:n mukainen viranomaisen kirjoitusvirhettä koskeva itseoikaisu, jonka viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan.

Ehdotus

Aluehallitus päättää

 • korjata päätöksen Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden hankinta 2.2.2023 § 36 päätöstekstin kappaleessa ”Tarjousten vastaanottaminen” olevaa hyväksyttyjen tarjoajien listaan täydentämällä siihen hyväksytyksi tarjoajaksi Samaria rf:n
 • korvata päätöksen Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden hankinta 2.2.2023 § 36 ”Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja” asiakirjan liitteenä olevalla ”Liite 4 Tarjousten avauspöytäkirja_korjattu 9.2.23” asiakirjalla.

Pykälä tarkastetaan heti

Tämä päätös muuttaa Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden hankintapäätöstä 2.2.2023 § 36 vain päätösosassa määritellyitä osin.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päätti yksimielisesti

 • korjata päätöksen Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden hankinta 2.2.2023 § 36 päätöstekstin kappaleessa ”Tarjousten vastaanottaminen” olevaa hyväksyttyjen tarjoajien listaan täydentämällä siihen hyväksytyksi tarjoajaksi Samaria rf:n
 • korvata päätöksen Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden hankinta 2.2.2023 § 36 ”Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja” asiakirjan liitteenä olevalla ”Liite 4 Tarjousten avauspöytäkirja_korjattu 9.2.23” asiakirjalla.

Tämä päätös muuttaa Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden hankintapäätöstä 2.2.2023 § 36 vain päätösosassa määritellyitä osin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus, kynnysarvon ylittävät hankinnat

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

I   HANKINTAOIKAISUOHJE

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 -135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintakeskuksen hallussa.

 

Toimitusosoite

Viranomainen, jolle hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan, on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Kirjaamon yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II  VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 

 

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

 

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

 

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Kuitenkin suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä:

 1. 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai
 2. kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

 

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

Puh. 029 56 43300

Fax.  029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet (ulkoinen linkki)