Aluehallitus, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Terveydenhoitajan virkojen lakkauttaminen

IUHVADno-2023-3500

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, johtava lakimies Salla Paavilainen,  
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa. Virkasuhteisiin ja työsuhteisiin sovelletaan osittain eri lainsäädäntöä. Virkasuhdetta koskevat perussäännökset ovat viranhaltijalaissa (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta) ja työsopimussuhdetta koskevat ovat työsopimuslaissa.  

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Jos tehtävässä ei käytetä julkista valtaa, henkilö palkataan työsopimussuhteeseen. Virkasuhde, jossa ei käytetä julkista valtaa, muutetaan työsuhteeksi.   

Hallintosäännön 49 §:n mukaan virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää toimialajohtaja.   

Hallintosäännön 48 §:n mukaan viran lakkauttamisesta päättää aluehallitus.   

Koska terveydenhoitajan työtehtävissä ei käytetä julkista valtaa, ne tulee muuttaa työsuhteiksi. Kaikki kyseessä olevat virat ovat täytettyjä. Viidessä virassa on  viransijainen vakituisen viranhaltijan virkavapauden vuoksi.  

Yhteistoimintalain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella) mukaan henkilöstöä on kuultava ennen kuin työnantaja päättää asiasta. Yhteistoimintalain mukainen käsittely on pidetty 29.8.2023. Muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstön palkan määräytymiseen. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää

  1. lakkauttaa 16 terveydenhoitajan virkaa ja   
  2. todeta, että toimialajohtaja Annika Immonen on muuttanut mainitut 16 virkaa työsopimussuhteisiksi toimiksi ja    
  3. todeta, että muutoksen perustelut ja vaikutukset palvelussuhteen ehtoihin on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti henkilöstön kanssa 29.8.2023   

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.