Aluehallitus, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Konserni- ja strategiapalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026

IUHVADno-2023-3277

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Minna Sevón, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 75 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Taloussuunnitelmakehys vuosille 2024 – 2026 on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 31.8.2023 § 214 ja lähetetty lautakunnille ja toimialoille liitteen mukaisesti.

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jota se noudattaa toiminnassaan ja taloudenhallinnassaan (§ 115). Talousarvioon lukeutuu investointisuunnitelma sekä taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi, joista talousarviovuosi on ensimmäinen. Talousarvio ottaa lukuun toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoittaa, miten rahoitustarve katetaan ilman pitkäaikaista lainaa. Suunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taseeseen mahdollisesti kertynyt alijäämä tulee kattaa kahdessa vuodessa tilinpäätöksen vahvistamisvuoden päättymisestä.

Toimialan perustehtävät

Itä-Uudenmaan konserni- ja strategiapalveluiden perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palvelua tukevia hallinto-, talous-, henkilöstö-, viestintä- ja digipalveluita sekä koordinoida hyvinvointialueen toiminnan kehittämistä ja valtionavustushankkeita. Konserni- ja strategiapalveluiden toimiala vastaa osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Toimialan keskeiset tavoitteet sekä strategiset painopisteet

Kokonaisuudessaan konserni- ja strategiapalveluiden keskeisenä tavoitteena on vakiinnuttaa luodut toimintatavat vuonna 2024 ja hakea tukipalveluiden tuottamiseen luotettavuutta ja tehokkuutta mm. käynnistämällä laatujärjestelmän käyttöönotto. Henkilöstöön liittyen tullaan keskittymään palkkausjärjestelmän määrittämiseen, vuokratyövoiman käytön vähentämiseen ja rekrytointiprosessin kehittämiseen toimialojen työn tukemiseksi. Vuoden 2024 painopisteinä ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen, nykyisen järjestelmäympäristön kuvaaminen ja päällekkäisten tai muuten tarpeettomien järjestelmien alasajon suunnittelu sekä tiedolla johtamiseen, tietoturvallisuuteen ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen panostaminen.

Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024 - 2026

Konserni- ja strategiapalveluiden toimiala on valmistellut talousarvioesityksen vuodelle 2024 aluehallituksen 31.8.2023 päättämän kehyksen mukaiseksi. Valtion avustuksia ja niiden toteutumista talousarviovuonna 2024 on arvioitu uudelleen ja pienennetty kohdistettavaa summaa. Lisäksi kehysvaiheessa oli henkilöstöpalveluille keskitettynä koko hyvinvointialueen eläkkeiden tasausmaksut, jotka on talousarviovalmistelun edetessä kohdistettu toimialoille. Kokonaisuudessaan toimialan talousarvioesitys jää toimintatuottojen osalta noin 0,6 miljoonaa ja toimintakulujen osalta noin 1,8 miljoonaa euroa alemmalle tasolle kuin hyväksytty kehys eli toimintakate on 1,2 miljoonaa euroa parempi.

Syksyllä hyväksyttävällä tuottavuusohjelmalla tavoitellaan sellaisia kehitystoimenpiteitä, joilla hyvinvointialueen tuottavuutta parannetaan tulevien vuosien aikana rahoituksen alijäämän kiinnikuromiseksi ja tulevaisuuden sote- ja pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi sekä kehittämiseksi. Tuottavuusohjelman toimenpitein tulee saada ulkoa ostettavien palveluiden kustannuksia leikatuksi yhdellä prosenttiyksiköllä viimeistään suunnittelukauden 2025 puolivälistä lukien siten, että tuottavuustoimenpiteet alkavat kerryttää täysimääräisesti kustannushyötyä suunnittelukauden 2026 alusta, vaikka inflaatio kehittyy samanaikaisesti päinvastaiseen suuntaan.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle konserni- ja strategiapalveluiden vuoden 2024 talousarvioksi ulkoisen toimintakatteen, joka on nettona enintään -54.264.000 euroa ja taloussuunnitelman 2024 – 2026 liitteen mukaisesti,
  • esittää henkilöstösuunnitelmaa vuodelle 2024 liitteen mukaisesti ja
  • todeta tuottavuusohjelman sisältävän tarkemmat toimenpiteet taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä osaltaan konserni- ja strategiapalveluiden vuoden 2024 talousarvioksi ulkoisen toimintakatteen, joka on nettona enintään -54.264.000 euroa ja taloussuunnitelman 2024 – 2026 liitteen mukaisesti,
  • hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024 liitteen mukaisesti ja
  • todeta tuottavuusohjelman sisältävän tarkemmat toimenpiteet taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi.

Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.