Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 18 Klientavgifter vid Östra Nylands välfärdsområde 2023

IUHVADno-2023-359

Tidigare behandling

Beskrivning

Tidigare behandling av ärendet

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse § 4 24.11.2022

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige § 8 13.12.2022

 

Beredning och upplysningar: Ilona Koskenniemi, ilona.koskenniemi@askola.fi

Det föreskrivs om klientavgifterna inom social- och hälsovården i klientavgiftslagen (734/1992) och i klientavgiftsförordningen (912/1992). I gällande lagstiftning om klientavgifter används begreppen kommun, samkommun och sjukvårdsdistrikt. I regeringens proposition (RP 56/2021 rd) föreslås det en ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar på grund av inrättandet av välfärdsområden och reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. I punkt 7.59 i regeringens proposition föreslås det att lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras så att hänvisningarna i paragraferna till kommunen eller samkommunen eller till sjukvårdsdistriktet ändras till hänvisningar till välfärdsområdet. På grundval av regeringens proposition (RP 56/2021 rd) används här i paragraftexten om klientavgifterna inom social- och hälsovården och i den bilaga som kompletterar paragraftexten begreppet välfärdsområde i stället för kommun.

I enlighet med 1 § i klientavgiftslagen (734/1992) kan en avgift för välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster tas ut hos den som använder servicen, om inte något annat föreskrivs genom lag. Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.

I klientavgiftsförordningen (912/1992) föreskrivs om hur stor den avgift som tas ut för en tjänst högst får vara. Enligt 33 a § i förordningen ska eurobeloppen vartannat år justeras i enlighet med förändringarna i folkpensionsindex så att det poängtal för folkpensionsindex används enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari månad justeringsåret har beräknats.

Välfärdsområdet ska ta ut enhetliga klientavgifter hos sina klienter oavsett klientens hemkommun. Det har inte förekommit betydande skillnader mellan kommunerna beträffande hälso- och sjukvårdens fasta avgifter. Då det gäller avgifter som fastställs på basis av klientens betalningsförmåga har det förekommit en del skillnader mellan kommunerna. Beträffande dessa avgifter har man i förslaget beaktat att de nuvarande avgifterna varierar från kommun till kommun.

Förslaget om de klientavgifter som år 2023 tas ut inom välfärdsområdet har beretts tillsammans med de experter från olika branscher som deltar i välfärdsområdets beredning, och vidare har man utnyttjat de anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet, THL och Kommunförbundet har gett angående bestämmandet av klientavgifter.

Enligt välfärdsområdeslagens § 22 fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer samt de kundavgifter som tas ut för tjänster som omfattas i välfärdsområdets organiseringsansvar.

 

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner de i bilagorna beskrivna klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde fr.o.m 1.1.2023.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

 

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 8 13.12.2022

Beslutförslag, områdesstyrelsen:

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner de i bilagorna beskrivna klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde fr.o.m 1.1.2023.

 

Behandling av ärendet:

Ändringsförslag 1

Jenni Lastuvuori lade, understödd av Tapani Eskola, fram följande ändringsförslag:

Bilaga KLIENTAVGIFTER 2023, s. 3 Avgiftsfria hälsovårdstjänster omfattar (klientavgiftslagen 5 §)

Andra listpunkten:

• Krigsinvalider

Läggs till efter ordet krigsinvalider: och krigsveteraner som tjänstgjort i Finlands krig. Vid den femte listpunkten stryks ordet ”frontveteraner”.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände enhälligt att man efter ordet krigsinvalider lägger till ”och krigsveteraner, lottor och smålottor samt soldatgossar som tjänstgjort i Finlands krig”.

Ändringsförslag 2

Lennu Sajomaa lade, understödd av Kevin Servin, fram följande ändringsförslag:

Bilaga KLIENTAVGIFTER 2023, s. 3

Avgiftsfria hälsovårdstjänster omfattar (klientavgiftslagen 5 §)

Den sista listpunkten:

Avgiftsfria preventivmedel för alla under 25 år

Ändras: Avgiftsfria preventivmedel för alla under 18 år.

Välfärdsområdesfullmäktige kunde inte godkänna ändringsförslaget enhälligt.

Fullmäktige godkände ordförandens följande förslag till omröstningssätt, omröstning med namnupprop: De som understöder grundförslaget röstar ”Ja” och de som understöder ändringsförslaget röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat:

JA 53

NEJ 5

Ändringsförslaget godkändes inte.

Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige godkände enhälligt att man efter ordet krigsinvalider lägger till ”och krigsveteraner, lottor och smålottor samt soldatgossar som tjänstgjort i Finlands krig” och att ”frontveteraner” stryks vid den femte listpunkten.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände de i bilagorna beskrivna klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde fr.o.m 1.1.2023.


Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse 16.2.2023

Beredning och tilläggsinformation:
ansvarsområdesdirektör för familje- och socialtjänster Ilona Koskenniemi
ansvarsområdesdirektör för hälsotjänster Carita Schröder
ansvarsområdesdirektör för tjänster för äldre Kirsi Oksanen
ledande jurist Salla Paavilainen
förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt möte 13.12.2022 klientavgifterna för år 2023. Klientavgifterna och avgiftstabellerna har uppdaterats i den multiprofessionella arbetsgruppen under början av året 2023.

Man har skiljt åt anvisningar om klientavgifter och klientavgiftstabellerna och sparat dem i separata filer.  Anvisningarna om klientavgifter är avsedda för arbetstagare och klienter som hjälp i tolkningen av lagstiftningen om klientavgifter inom Östra Nylands välfärdsområde. I klientavgiftstabellerna definieras klientavgifternas euromässiga årliga belopp, som grundar sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården eller välfärdsområdets budget. I samband med uppdateringen av tabellen över klientavgifter har man granskat avgifternas storlek enligt lag och förordning och gjort en framställning om avgifter på basis av budgeten.  Till avgiftstabellen har fogats avgifter som saknades i det tidigare klientavgiftsbeslutet, såsom hemvårdens bedömningsteams avgifter, avgifter för hemrehabilitering, avgifter för Äppelbackens motions- och simkort och avgifter som hänför sig till Koivulas bostäder. Höjningarna av de budgetbaserade avgifterna är i huvudsak små indexhöjningar.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att klientavgifterna inom Östra Nylands välfärdsområde år 2023 fastställs i enlighet med bilagorna.

 Dessutom befullmäktigas tjänsteinnehavarna att göra nödvändiga tekniska ändringar i anvisningarna om klientavgifter under pågående år.

Beslut

Föredragande tillade två rader i bilagan 1 ”Maksutaulukko”:

  • Vpl asiointi- ja virkistysmatkat alle 18-vuotiaat, €/matka oman kunnan alueella, 1,80 €
  • Vpl asiointi- ja virkistysmatka alle 18-vuotiaat, €/matka kuntarajat ylittävät matkat, 2,50 €

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att klientavgifterna inom Östra Nylands välfärdsområde år 2023 fastställs i enlighet med bilagorna.

Dessutom befullmäktigades tjänsteinnehavarna att göra nödvändiga tekniska ändringar i anvisningarna om klientavgifter under pågående år.

 

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Klientavgifter vid Östra Nylands välfärdsområde 2023

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige:

  • Välfärdsområdesfullmäktige godkänner de i bilagorna beskrivna klientavgifterna som tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2023 och tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra nödvändiga tekniska ändringar i anvisningarna om klientavgifter under pågående år.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att återremittera ärendet.

Möte hantering

Mikaela Nylander gjorde ett förslag att ärendet skall återremitteras och ordföranden frågade om förslaget kan godkännas enhälligt.