Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 20 Beviljande av avsked från medlemskapet i nämnden av ordnande av tjänter till Anna-Mari Eloranta och val av en ny ersättare samt vice ordförande för nämnden

IUHVADno-2023-225

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Välfärdsområdesfullmäktige (24.1.2023, § 6) valde Anna-Mari Eloranta (sdp) till revisionsnämndens ordinarie medlem samt nämndens vice ordförande. Hon har därför anhållit om avsked från sitt uppdrag som medlem och vice ordförande i nämnden ordnande av tjänster.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (13§) har nämnden för ordnande av tjänster tretton (13) ledamöter och personliga ersättare för dem. Enligt 37 § i lagen om välfärdsområden utses ledamöterna i organen för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan.

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:

 1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,
 2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande,
 3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

 

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (609/1986) ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare.

 

Nämnden för ordnande av tjänster för mandatperioden 2022–2025:

Medlem Ersättare
Micaela Röman RKP, ordförande Bodil Weckström RKP
Anna-Mari Eloranta SDP, vice ordförande Sanna Tiivola SDP
Pamela Stenberg RKP Jonna Hinttaniemi RKP
Irmeli Hoffren KOK+KD Katri Kakkuri KOK+KD
Johanna Aaltonen SDP Meri Lohenoja SDP
Jarkko Haverinen PS Janne Immonen PS
Sanna Kivineva VIHR Tanja Lehtikuusi VIHR
Tove Munkberg RKP Charlotta Savin RKP
Tero Suominen KOK+KD Jari Ilkka KOK+KD
Pehr Sveholm RKP Stefan Andersin RKP
Markus Pietikäinen SDP

Juha Jokinen SDP

Juha Kittilä KOK+KD Jani Asunmaa KOK+KD
Roy Harkimo LIIK Olli Kykkänen LIIK

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

 1. bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som ledamot samt vice ordförande i nämnden för ordnande av tjänster och,
 2. välja en ny ledamot till nämnden för ordnande av tjänster för den återstående mandattiden,
 3. välja en vice ordförande till nämnden.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt föreslå Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

 1. bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som ledamot samt vice ordförande i nämnden för ordnande av tjänster och,
 2. välja en ny ledamot till nämnden för ordnande av tjänster för den återstående mandattiden,
 3. välja en vice ordförande till nämnden.

Beskrivning

Beviljande avsked från medlemskapet i nämnden av ordnande av tjänster till Anna-Mari Eloranta och val av en ny ersättare samt vice ordförande för nämnden.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutar att

 1. bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som ledamot samt vice ordförande i nämnden för ordnande av tjänster och,
 2. välja en ny ledamot till nämnden för ordnande av tjänster ör den återstående mandattiden
 3. välja en viceordförande till nämnden

Beslut

Östa Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att

1. bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som ledamot samt vice ordförande i nämnden för ordnande av tjänster och,

    bordlägga följande beslutförslagspunkter

2. välja en ny ledamot till nämnden för ordnande av tjänster ör den återstående mandattiden

3.välja en viceordförande till nämnden

Möte hantering

Arja Isotalo lade understödd av Jenna Perokorpi fram följande ändringsförslaget:

Ärendet bordläggs delvis enligt följande

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att

1.    bevilja Anna-Mari Eloranta avsked från uppdraget som ledamot samt vice ordförande i nämnden för ordnande av tjänster och,

beslutförslagspunkter

2. välja en ny ledamot till nämnden för ordnande av tjänster ör den återstående mandattiden

3.välja en viceordförande till nämnden

bordläggs.

Ordföranden frågade om förslaget kan godkännas enhälligt.