Välfärdsområdesfullmäktige, möte 28-02-2023

Protokollet är granskat

§ 19 Beviljande av avsked från medlemskapet i revisionsnämnden till Eila Kohonen och val av en ny medlem till nämnden

IUHVADno-2023-214

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredninga och tilläggsuppgifter:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Beviljande av avsked från medlemskapet i revisionsnämnden till eila kohonen och val av en ny medlem till nämnden Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Välfärdsområdesfullmäktige (24.1.2023, § 12) valde Eila Kohonen (sdp) till ordinarie medlem i nämnden för utveckling och samarbete. Hon har därför anhållit om avsked från sitt uppdrag som medlem i revisionsnämnden.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga har revisionsnämnden tretton (13) ledamöter, och bland dem väljer välfärdsområdesfullmäktige en (1) ordförande och en (1) vice ordförande för nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Enligt 80§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) är följande personer inte valbara till revisionsnämnden:

 • en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen,
 • den som enligt 28§ 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen eller till välfärdsområdesdirektören,
 • den som är anställd hos välfärdsområdet eller den som är anställd hos eller verkställande direktör för en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande eller den som har en därmed jämförbar ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse,
 • den som inte är valbar till välfärdsområdesstyrelsen.

Vid tillsättandet av nämnden ska beaktas 4a§ i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609 /1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktigeVid tillsättandet av organet ska beaktas lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige (4 a §).

 

Revisionsnämndens sammansättning för mandattiden 2022-2025:

 

Medlem Ersättare
Ordförande Silja Metsola KOK + KD

Kari Jahnsson KOK + KD

vice ordförande Anna-Mari Eloranta SDP

Tero Aaltonen VAS

Hannu Ollikainen RKP

Martin Segerstråle RKP

Petra Paakkanen RKP

Malin Havila RKP

Johan Söderberg RKP Björn Sundqvist RKP
Ari Oksanen KOK + KD

Hannele Luukkainen KOK + KD

Tiina Sinkkonen KOK + KD      

Pirkko Parjanen KOK + KD

Eila Kohonen SDP

Auli Lehto-Tähtinen SDP

Marko Piirainen SDP Mikko Valtonen SDP
Timo Raivio VIHR

Harri Lehtonen VIHR

Ilkka Sillanpää PS

Kari Pauluaho PS

Sonja Hällfors KESK

Lenita Niemelä KESK

Johanna Knoop LIIK

Sandra Riipi LIIK

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Eila Kohonen

 1. beviljas avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och
 2. fullmäktige väljer en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt föreslå för Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige att Eila Kohonen

 1. beviljas avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och
 2. fullmäktige väljer en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden.

Beskrivning

Beviljande av avsked från medlemskapet i revisionsnämnden till Eila Kohonen och val av en ny medlem till nämnden

 

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige beslutar att Eila Kohonen

 1. beviljas avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och
 2. fullmäktige väljer en ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att

 1. bevilja Eila Kohonen avsked från uppdraget som medlem i revisionsnämnden och
 2. välja Minna Tirkkonen (sdp) som ny medlem till nämnden för den återstående mandattiden.