Revisionsnämnden, möte 22-03-2023

Protokollet är granskat

§ 8 Mötets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146 §).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 16.3.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.