Revisionsnämnden, möte 22-03-2023

Protokollet är granskat

§ 13 Behandling av redogörelse för bindningar

Beskrivning

§ 6 Revisionsnämnden 1.3.2023

 

Enligt lagen om välfärdsområden 89 § ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller välfärdsområdesstyrelsens ledamöter, ordföranden och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige och nämnder, välfärdsområdesdirektören samt föredragande i välfärdsområdesstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdet ska på sin webbplats i det allmänna datanätet föra ett offentligt register över bindningarna, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

I enlighet med Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga och välfärdsområdeslagen 125 § ombesörjer och övervakar revisionsnämnden att skyldigheten att redogöra för bindningarna iakttas. Nämnden tillkännager en gång i året redogörelserna för välfärdsfullmäktige och ser till att offentliga uppgifter från registret över bindningarna publiceras på välfärdsområdets webbsida.

Revisionsnämnden kan vid behov uppmana de anmälningsskyldiga att göra en ny anmälan eller komplettera en tidigare anmälan. Godkända bindningsanmälningar sänds till välfärdsområdets förvaltnings- och kommunikationstjänster för offentliggörande.

Till revisionsnämndens medlemmar sänds bindningsanmälningarna per e-post. 

Revisionsnämnden beslutar om införandet av bindningsanmälningar i registret över bindningar och publiceringen av uppgifter på välfärdsområdets webbsida.

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar för kännedom och behandlar inkomna bindningsanmälningar samt ber vid behov de anmälningsskyldiga om kompletteringar. Revisionsnämnden beslutar om införandet av bindningsanmälningar i registret över bindningar och publiceringen av uppgifter på välfärdsområdets webbsida.

Beslut:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt remittera ärendet för ny beredning. 

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde uppmanar dem som ännu inte gjort sin redogörelse att göra det möjligast snabbt, även tjänsteinnehavarlistan bör kompletteras.

-----------------------------------------------

22.3.2023

Revisionsnämnden remitterade ärendet för ny beredning.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar för kännedom och behandlar inkomna bindningsanmälningar samt ber vid behov de anmälningsskyldiga om kompletteringar. Revisionsnämnden beslutar om införandet av bindningsanmälningar i registret över bindningar och publiceringen av uppgifter på välfärdsområdets webbsida.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt remittera ärendet för ny beredning. Dessutom beslöt revisionsnämnden be välfärdsområdets förvaltning uppgöra en förteckning över de personer, som borde ingå i registret över bindningsanmälningar, men som inte ännu gjort anmälan. Revisionsnämnden besöt även be välfärdsområdets förvaltning påminna dem som inte ännu gjort anmälan. 


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.