Revisionsnämnden, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 2 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (165 §) justeras protokollet på det sätt som organet har beslutat.

Enligt allmän god förvaltningssed väljs två personer att granska protokollet. När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer Sonja Hällfors och Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde enhälligt Sonja Hällfors och Ilkka Sillanpää till mötets protokolljusterare.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.