Revisionsnämnden, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 3 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning

IUHVADno-2023-456

Beskrivning

I Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga fastställs revisionsnämndens uppgifter och sammansättning samt revision enligt följande:

11 § Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har tretton (13) ledamöter, och bland dem väljer välfärdsområdes-fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. Varje ledamot har en personlig ersättare.

85 § Revisionsnämndens möten

Revisorerna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisor-erna samt förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden förordnar för ädamålet har skyldighet att närvara vid nämndens sammanträde när nämnden så beslutar.

Välfärdsområdesstyrelsen får inte förordna någon företrädare till revisionsnämndens sammanträden. Revisionsnämnden förordnar en underställd tjänsteinnehavare till föredragande. Revisionsnämnden kan av särskilda skäl besluta att ett ärende behandlas på basis av ordförandens redogörelse utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Sammanträdesförfarandet följer i övrigt bestämmelserna i kapitel 20.

86 § Revisionsnämndens uppgifter, befogenheter och rapportering

Revisionsnämnden ska i enlighet med de uppgifter som föreskrivs i lagen om välfärdsområden svara för granskningen av förvaltningen och ekonomin, utvärderingen av målen, resultaten och ändamålsenligheten i välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet och ekonomi samt övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas.

Revisionsnämnden ska dessutom för välfärdsområdesfullmäktige lägga fram ett förslag om huruvida bokslutet kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Utöver vad som bestäms i 125 § i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden:

 1. godkänna revisionsnämndens utvärderingsplan,
 2. följa hur revisorernas revisionsplan utfaller och hur revisorerna utför sina uppgifter samt vid behov komma med förslag om hur revisionen kunde utvecklas,
 3. se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska kunna utföras i den omfattning som god offentlig revisionssed förutsätter,
 4. komma med initiativ och förslag om hur uppgifterna för revisionsnämnden, revisorerna, internrevisionen samt Statens revisionsverk kunde samordnas på ett ändamålsenligt sätt,
 5. övervaka hur skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas, att redogörelserna för bindningar tillkännages för välfärdsområdesfullmäktige en gång per år och se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på välfärdsområdets webbplats,
 6. vara personuppgiftsansvarig för registret över bindningar samt
 7. ansvara för informationsgången.

 

Revisionsnämnden informerar och rapporterar i första hand till välfärdsområdesfullmäktige om frågor som gäller nämndens uppgifter. Övrig information ges på det sätt som revisionsnämnden beslutar. I informationsgivningen iakttas i tillämpliga delar de allmänna anvisningar om principerna för information som godkänts av välfärdsområdesstyrelsen.

87 § Utvärderingsberättelse och revisionsnämndens övriga rapporter

Resultaten av utvärderingen rapporteras i utvärderingsberättelsen som årligen ska ges till välfärdsområdesfullmäktige. Innan utvärderingsberättelsen är klar kan revisionsnämnden ge välfärdsområdesfullmäktige de utredningar som nämnden anser att behövs. Revisionsnämnden kan under räkenskapsperioden rapportera också andra viktiga iakttagelser till välfärdsområdesfullmäktige.

88 § Val av revisionssammanslutning

En revisionssammanslutning kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

Revisionsnämnden ska konkurrensutsätta valet av revisionssammanslutning och ge välfärdsområdesfullmäktige ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas samt övervaka att revisionsavtalet iakttas.

89 § Revisorernas uppgifter

Bestämmelser om revisorernas uppgifter finns i 127 § i lagen om välfärdsområden.

90 § Uppdrag av revisionsnämnden

Revisorerna kan av revisionsnämnden ta emot uppdrag som anknyter till beredningen av ärenden som nämnden ska behandla och verkställandet av nämndens beslut, om uppdraget inte står i strid med god offentlig revisionssed.

91 § Revisionsberättelse och övriga rapporter

Bestämmelser om revisionsberättelsen finns i 130 § i lagen om välfärdsområden. Revisorerna ska utan dröjsmål meddela om iakttagna väsentliga missförhållanden i ett revisionsprotokoll som lämnas till välfärdsområdesstyrelsen. Revisionsprotokollet ska delges revisionsnämnden. Revisorerna ska rapportera hur revisionsplanen realiserats och vilka iakttagelser de gjort, på det sätt som revisionsnämnden bestämt.

Revisionsnämnden, 13 platser

 • Ordförande Silja Metsola Saml + KD (Kari Jahnsson Saml + KD)
 • Vice ordförande Anna-Mari Eloranta SDP (Tero Aaltonen VF)
 • Hannu Ollikainen SFP (Martin Segerstråle SFP)
 • Petra Paakkanen SFP (Malin Havila SFP)
 • Johan Söderberg SFP (Björn Sundqvist SFP)
 • Ari Oksanen Saml + KD (Hannele Luukkainen Saml + KD)
 • Tiina Sinkkonen Saml + KD (Pirkko Parjanen Saml + KD)
 • Eila Kohonen SDP (Auli Lehto-Tähtinen SDP)
 • Marko Piirainen SDP (Mikko Valtonen SDP)
 • Timo Raivio Gröna (Harri Lehtonen Gröna)
 • Ilkka Sillanpää Sannf (Kari Pauloaho Sannf)
 • Sonja Hällfors Cent (Lenita Niemelä Cent)
 • Johanna Knoop RN (Sandra Riipi RN)

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde för en diskussion om dess uppgifter och sammansättning samt om revisionen.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt att skaffa både sekreterartjänsterna samt revisionsverksamheten från en och samma utomstående part.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.