Revisionsnämnden, möte 01-03-2023

Protokollet är granskat

§ 4 Revisionsnämndens mötestidtabell

IUHVADno-2023-457

Beskrivning

Enligt förvaltningsstadgan 145 § besluter organen om tid om plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde. 

Revisionsnämnden bör planera när dess möten skall hållas. Nämnden föreslås sammanträda kl. 17.00 på skilt överenskomna mötesplatser enligt följande:

Onsdag 22.3.2023

Onsdag 19.4.2023

Onsdag 17.5.2023

Onsdag 7.6.2023

Onsdag 23.8.2023

Onsdag 20.9.2023

Onsdag 18.10.2023

Onsdag 15.11.2023

Onsdag 13.12.2023

Mötesdagarna kan vid behov ändras eller utökas på grund av ändringar i rapporte-ringen eller andra ändringar.

Beslutsförslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde om mötesdagarna år 2023.

 

Beslut

Revisionsnämnden  för Östra Nylands välfärdsområde godkände enhälligt år 2023 mötesdagar enligt ordförandes ändringsförslag

Onsdag 22.3.2023

Onsdag 19.4.2023

Onsdag 10.5.2023

Onsdag 7.6.2023

Onsdag 23.8.2023

Onsdag 20.9.2023

Onsdag 18.10.2023

Onsdag 15.11.2023

Onsdag 13.12.2023

Sammanträdena börjar kl.17.00

 

Möte hantering

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordföranden ändrade förslaget enligt föjande:

Mötestidtabellen för år 2023:

Onsdag 22.3.2023

Onsdag 19.4.2023

Onsdag 10.5.2023

Onsdag 7.6.2023

Onsdag 23.8.2023

Onsdag 20.9.2023

Onsdag 18.10.2023

Onsdag 15.11.2023

Onsdag 13.12.2023

Sammanträdena  kl. 17.00 .


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.