Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 28 Verksamhetsstadga för råd för personer med funktionsnedsättning i Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-158

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för varje fullmäktigeperiod. I 32 § i lagen om välfärdsområden stadgas det om hur medlemmarna till påverkansorgan väljs.  Enligt nämnda paragraf ska medlemmarna i dessa påverkansorgan väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Välfärdsområdesstyrelsen valde representanter till välfärdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning i sitt möte 16.6.2022 § 9, i enlighet med kommunernas förslag.

Verksamhetsstadgan är av allmän natur och välfärdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning kan lyfta fram egna synpunkter under sitt konstituerande möte. Verksamhetsstadgan granskas vid behov.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsstadgan för råd för personer med funktionsnedsättning i Östra Nylands välfärdsområde enligt bilagan. Stadgan träder ikraft 27.1.2023.

Dessutom konstaterar välfärdsområdesstyrelsen att rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av rådet för personer med funktionsnedsättning har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i rådet för personer med funktionsnedsättning för återstoden av mandatperioden.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att godkänna verksamhetsstadgan för råd för personer med funktionsnedsättning i Östra Nylands välfärdsområde enligt bilagan. Stadgan träder ikraft 27.1.2023.

Dessutom konstaterar välfärdsområdesstyrelsen att rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av rådet för personer med funktionsnedsättning har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i rådet för personer med funktionsnedsättning för återstoden av mandatperioden.

Paragrafen justerades genast.