Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 27 Verksamhetsstadga för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-157

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsdirektör: Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

 

Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta ett äldreråd för varje fullmäktigeperiod. I 32 § i lagen om välfärdsområden stadgas det om hur medlemmarna till påverkansorgan väljs.  Enligt nämnda paragraf ska medlemmarna i dessa påverkansorgan väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Välfärdsområdesstyrelsen valde representanter till välfärdsområdets äldreråd i sitt möte 16.6.2022 § 10, i enlighet med kommunernas förslag.

Verksamhetsstadgan är av allmän natur och välfärdsområdets äldreråd kan lyfta fram egna synpunkter under sitt konstituerande möte. Verksamhetsstadgan granskas vid behov.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsstadgan för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde enligt bilagan. Stadgan träder ikraft 27.1.2023.

Dessutom konstaterar välfärdsområdesstyrelsen att äldrådet behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av äldrerådet har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i äldrerådet för återstoden av mandatperioden.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att godkänna verksamhetsstadgan för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde enligt bilagan. Stadgan träder ikraft 27.1.2023.

Dessutom konstaterar välfärdsområdesstyrelsen att äldrådet behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av äldrerådet har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i äldrerådet för återstoden av mandatperioden.

Paragrafen justerades genast.