Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 24 Sakkunniggrupp för krävande stöd enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda  

IUHVADno-2023-147

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
ansvarsområdesdirektör, Ilona Koskenniemi, ilona.koskenniemi(at)itauusimaa.fi

 

Enligt 23 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (609/2022) finns det för det individuella beredandet av specialomsorger en sakkunniggrupp för krävande stöd inom välfärdsområdet. En motsvarande bestämmelse finns också i regeringens proposition om ny lag om funktionshinderservice (RP 191/2022) och den relaterade propositionen om ändring av omsorgslagen samt i regeringens proposition om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (RP 312/2022). Medlemmar i den beslutande sakkunniggruppen för krävande multiprofessionellt stöd är minst tre tjänsteinnehavare inom välfärdsområdet så att expertis inom medicin, pedagogik (RP 191/2022, RP 312/2022 psykologi) samt socialvård (RP 191/2022, RP 312/2022 socialt arbete) är representerad.

Sakkunniggruppen för krävande stöd ska fatta beslut om tillhandahållande och avslutande av specialomsorger om inte något annat bestäms i välfärdsområdets förvaltningsstadga. En sakkunniggrupp som fattar beslut behövs när en person ska kunna tas in för undersökning, vård eller omsorg beroende av sin vilja och när vården eller omsorgen oberoende av personens vilja ska avslutas.

Dessutom ska det inom välfärdsområdet finnas andra sakkunniggrupper som stöder verksamhetsenheterna när det gäller att stödja klientens självständiga förmåga och självbestämmanderätt och som följer upp och bedömer användningen av begränsningsåtgärder. I den egna serviceproduktionen inom Östra Nylands välfärdsområde finns en gemensam sakkunniggrupp för krävande stöd och dessutom vid behov andra sakkunniggrupper som stöd för enheterna. Åtskiljandet av den sakkunniggrupp som fattar beslut och den övriga sakkunniggruppen är viktigt med tanke på rättsskyddet för personer med utvecklingsstörning särskilt inom specialomsorger oberoende av personens vilja.

Samkommunen Eteva har fattat besluten om undersökning, vård och omsorg inom specialomsorgerna oberoende av personens vilja i fråga om sina klienter i Östra Nylands kommuner. I samband med beredningen av välfärdsområdesreformen har man beslutat att när samkommunen Eteva upphör 1.1.2023 ska kris- och stödcentraler för de särskilt krävande kris- och stödcentraltjänsterna samt de krävande sakkunnigtjänsterna koncentreras till HUS-sammanslutningen genom överlåtelse av rörelse. På detta sätt tryggas tillgången till och sakkunskapen om särskilt krävande tjänster som personer med utvecklingsstörning behöver i hela HUS-området även i fortsättningen. Den gällande lagstiftningen förutsätter att den sakkunniggrupp för krävande stöd som fattar beslut finns inom välfärdsområdet. Därför har man berett en handlingsmodell där tjänsteinnehavarna (3) och anställda (2) i HUS-sammanslutningen arbetar på deltid inom välfärdsområdet och deltar i den sakkunniggrupp som fattar välfärdsområdets beslut. Dessutom deltar den ledande socialarbetaren för funktionshindersservice eller någon annan företrädare för socialarbetet samt andra yrkesutbildade personer som behövs i den sakkunniggrupp som fattar beslut för Östra Nylands välfärdsområde. Genom verksamhetsmodellen tryggas sakkunskapen i beslutsfattandet och likabehandlingen av invånarna i välfärdsområdena också efter att samkommunen Eteva upplösts.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

  1.  tillsätter en beslutande sakkunniggrupp för krävande stöd enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda i enlighet med vad som anförts ovan
  2.  beslutar att sakkunniggruppen också ska vara en beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd i enlighet med den nya funktionshinderlagstiftningen
  3.  bemyndigar sektordirektören för social- och familjetjänster att utse en sakkunniggrupp

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt:

  1.  att tillsätta en beslutande sakkunniggrupp för krävande stöd enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda i enlighet med vad som anförts ovan
  2.  att sakkunniggruppen också ska vara en beslutande sakkunniggrupp för krävande multiprofessionellt stöd i enlighet med den nya funktionshinderlagstiftningen
  3.  att bemyndiga sektordirektören för social- och familjetjänster att utse en sakkunniggrupp