Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 31 Östra Nylands välfärdsområdes personalstrategi

IUHVADno-2023-146

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation: 
specialist Irja Suhonen, irja.suhonen(at)itauusimaa.fi

 

Östra Nylands välfärdsområdes personalstrategi är baserad på välfärdsområdets strategi och är samtidigt ett handlingsprogram för arbetarskyddet och en kompetensstrategi. Strategin är inriktad på välfärdsområdets första verksamhetsår, år 2023, och den ska uppdateras med tanke på åren 2024–2025.

För beredningen av personalstrategin tillsattes en arbetsgrupp. Man ville att praktisk expertis från olika yrkesbranscher, personalgrupper och organisationsnivåer skulle innefattas i beredningen. I arbetsgruppen ingick medlemmarna i HR-sektionen och sektionen för ledning och kompetens samt personalrepresentanter och arbetarskyddsfullmäktige vid de överlåtande organisationerna. Medlemmarna representerade expertis inom personalförvaltning och arbetarskydd, ledningen, chefer, förmän och arbetstagare. Utöver arbetsgruppen intervjuades som en del av beredningen anställda vid de överlåtande organisationerna och från olika yrkesgrupper. Bärande teman för intervjuerna var upplevelsen av att arbetet är betydelsefullt och hur väl välfärdsområdets värderingar märks i praktiken. Fambition Consulting Oy var samarbetspartner i beredningen.

Beredningen av personalstrategin avancerade i etapper från planering, kartläggning av nuläget, fastställande av prioriteringsområden, val och summering fram till ett färdigt dokument. Den personalstrategi som färdigställts syftar till att ännu mera markerat än förut lyfta fram personalen i centrum för organisationens verksamhet.

Strategins vision är ”Tillsammans lyckas vi – med skicklighet och hjärta”. Som strategiska prioriteringar lyfte man fram kompetens och utveckling, coachande och inkluderande ledarskap, sunt och tryggt arbete samt delaktighet och att åstadkomma saker tillsammans. I anslutning till varje prioritering redogör vi för vad saken gäller, förutsättningarna att lyckas, åtgärder år 2023 och indikatorer.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom att personalstrategin färdigställts.

Beslut

Föredragande ändrade beslutsförslaget enligt följande:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutar godkänna personalstrategin enligt bilaga.

Dessutom ändrade föredragande bilagans sida 9 ”Åtgärder 2023” punkt 2 enligt följande ”Fastställande av utbildningsprogram och -kalender (intern och extern utbildning)”.

 

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget.