Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 21 Mötets laglighet och beslutförhet

Beskrivning

Mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 23.01.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.