Områdesstyrelse, möte 26-01-2023

Protokollet är granskat

§ 25 Inrättande av sådana tjänster som serviceansvariga vid östra nylands välfärdsområdes verksamhetsenheter som ska sammanslås och fastställande av behörighetsvillkor för tjänsterna

IUHVADno-2023-148

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
personaldirektör Anu Rautiainen, anu.rautiainen(at)itauusimaa.fi;
förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta(at)itauusimaa.fi

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (§ 48) beslutar välfärdsområdesstyrelsen om inrättandet av tjänster som serviceansvarig vid verksamhetsenheterna. Välfärdsområdesstyrelsen har 11.8.2022 (§ 6) inrättat allt som allt 19 tjänster som serviceansvarig för verksamhetsenheter. Efter att välfärdsområdets organisation har vuxit fram har det senare uppdagats att det är skäl att precisera de tjänster som serviceansvarig vilka välfärdsområdesstyrelsen förut har inrättat och att precisera deras uppgiftsbeskrivningar bland annat med hänsyn till effektivt ledarskap och enheternas personalstyrka. Det är ändamålsenligt att genomföra förändringarna genom att sammanslå vissa serviceansvarigas tjänster.

Sammanslagna tjänster:

  • Den serviceansvariga för rådgivnings- och studerandevårdstjänsterna,
  • Den serviceansvariga för socialarbete för vuxna och multiprofessionell socialservice,
  • Den serviceansvariga för mental- och missbrukartjänsterna samt boendeservice,
  • Den serviceansvariga för fysioterapitjänster och andra terapitjänster,

 

De tjänster som serviceansvariga som ska sammanslås har beskrivits i det organisationsschema som ingår i bilaga 1 och har markerats med gul färg. Av bilagan framgår också på vilket sätt de sammanslagna tjänsterna ska förläggas till verksamhetsenheterna.

I motsvarande fall är det mest ändamålsenligt att inrätta en serviceansvarigs tjänst inom enheten för kundvägledning och förebyggande verksamhet inom ansvarsområdet för äldrevården, eftersom detta är den mest omfattande uppgiften av de tre resultatgrupperna inom äldrevården, även om personalen är liten.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen ändrar sitt beslut fattat 11.8.2022 (§ 6) om inrättande av tjänster som serviceansvarig och beslutar att inrätta ovan i motiveringstexten nämnda tjänster som serviceansvarig tills vidare (4 stycken) samt en ny servcieansvarigtänst för äldreservice, kundvägledning och förebyggande verksamhet på enheten.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt ändra sitt beslut fattat 11.8.2022 (§ 6) om inrättande av tjänster som serviceansvarig och beslutade enhälligt att inrätta ovan i motiveringstexten nämnda tjänster som serviceansvarig tills vidare (4 stycken) samt en ny servcieansvarigtänst för äldreservice, kundvägledning och förebyggande verksamhet på enheten.