Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 51 Uppdatering av Östra Nylands välfärdsområdes upphandlingsdirektiv samt den begränsade delegeringen av beslutanderätten gällande upphandlingsdirektivet

IUHVADno-2023-361

Beskrivning

Beredning och tilläggsiinformation:
Upphandlingschef Ville Hanhinen, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Bakgrund

I upphandlingsdirektivet för Östra Nylands välfärdsområde har man beslutat om förfaringssätt som ska följas vid offentlig upphandling inom välfärdsområdet. Med upphandlingsdirektivet skulle man dock kunna ge välfärdsområdets personal ännu mer noggranna anvisningar om praxis vid upphandling.

I det bifogade förslaget till ett nytt upphandlingsdirektiv har man på ett grundläggande sätt gått igenom all lagstiftning som berör offentliga upphandlingar, samt situationer där upphandlingslagen inte kan tillämpas.

Motivering

Det nya upphandlingsdirektivets innehåll följer i och för sig det för närvarande gällande upphandlingsdirektivet med utvidgningar i alla avseenden av anvisningarna i det.

Den centrala ändringen som föreslås är ett tillägg till upphandlingsdirektivet gällande gränsen i euro, som när den underskrids inte kräver ett separat tjänsteinnehavarbeslut. På så sätt skulle man kunna avgränsa situationer gällande små upphandlingar under det nationella tröskelvärdet som kräver snabbt reagerande och har mindre betydelse så att de inte innefattas i processen för tjänsteinnehavarbeslut. Som ovan beskrivna gräns föreslås tjugotusen (20 000) euro.

Utöver detta vore det ändamålsenligt att ge upphandlingschefen behörighet att korrigera eventuella fel och göra ändringar av teknisk natur i upphandlingsdirektivet. Detta skulle göra det möjligt att korrigera eventuella skrivfel samt uppdatera bland annat tröskelvärden, som ändras periodvis vid en tidpunkt fastställd av Europeiska kommissionen, i upphandlingsdirektivet utan separat behandling av välfärdsområdesstyrelsen.

Behörighet

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner upphandlingsdirektivet enligt 20 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

  • godkänna upphandlingsdirektivet daterat 16.02.2023 i Bilaga 1 som det nya upphandlingsdirektivet för Östra Nylands välfärdsområde.
  • ge upphandlingschefen behörighet att göra korrigeringar eller ändringar av teknisk natur i upphandlingsdirektivet.

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut

Det antecknades i protokollet, att detta ärende behandlades innan § 50.

Under diskussionen ändrade föredragande sitt beslutsförslag så att ärendet remitteras för beredning.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att remittera ärendet för beredning.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

Bilagor

Kompletterande material


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.