Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 56 Beviljande av avsked från medlemskapet i nämnden av ordnande av tjänster till Charlotta Savin och val av en ny ersättare (additional)

IUHVADno-2023-367

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Charlotta Savin (sfp) är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden. Hon har därför 10.2.2023 per e-post meddelat att hon inte längre är valbar till förtroendeuppdrag och anhållit om avsked från sitt uppdrag som ersättare i nämnden ordnande av tjänster.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (13§) har nämnden för ordnande av tjänster tretton (13) ledamöter och personliga ersättare för dem. Enligt 37 § i lagen om välfärdsområden utses ledamöterna i organen för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan.

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:

1.    den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,

2.    den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande,

3.    den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är            fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

 

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen (609/1986) ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare.

Nämnden för ordnande av tjänster för mandatperioden 2022–2025:

Medlem

Ersättare

Micaela Röman SFP, ordförande

Bodil Weckström SFP

Anna-Mari Eloranta SDP, vice ordförande

Sanna Tiivola SDP

Pamela Stenberg SFP

Jonna Hinttaniemi SFP

Irmeli Hoffren SAML+KD

Katri Kakkuri SAML+KD

Johanna Aaltonen SDP

Meri Lohenoja SDP

Jarkko Haverinen SANNF

Janne Immonen SANNF

Sanna Kivineva GRÖNA

Tanja Lehtikuusi GRÖNA

Tove Munkberg SFP

Charlotta Savin SFP

Tero Suominen SAML+KD

Jari Ilkka SAML+KD

Pehr Sveholm SFP

Stefan Andersin SFP

Markus Pietikäinen SDP

Juha Jokinen SDP

Juha Kittilä SAML+KD

Jani Asunmaa SAML+KD

Roy Harkimo RN

Olli Kykkänen RN

 

 

 

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

1.    bevilja Charlotta Savin avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för ordnande av tjänster och,

2.    välja en ny ersättare till nämnden för ordnande av tjänster för den återstående mandattiden.

Paragrafen justeras genast vid sammanträdet.

 

Beslut

Östa Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

1.    bevilja Charlotta Savin avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för ordnande av tjänster och,

2.    välja en ny ersättare till nämnden för ordnande av tjänster för den återstående mandattiden.

Paragrafen justerades genast vid mötet.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).