Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 54 Beviljande av avsked från förtroendeuppdraget som 2:a vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige samt val av 2:a vice ordförande för välfärsområdesfullmäktige

IUHVADno-2023-13

Beskrivning

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige
    

Östra Nylands områdesstyrelse 12.1.2023 § 7
 

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

 

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har vid sitt sammanträde den 8 mars 2022 (§ 3) valt ett presidium för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid 2022–2025, och presidiets sammansättning är följande: 

Heikki Vestman Saml+KD, ordförande

Elin Blomqvist-Valtonen SFP, 1:a vice ordförande

Anette Karlsson SDP, 2:a vice ordförande

 

Anette Karlsson (SDP) har genom en begäran inlämnad till välfärdsområdets registratorskontor den 14 december 2022 begärt att få avgå från posten som 2:a vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige på grund av personbyte i gruppen.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (9 §) väljer välfärdsområdesfullmäktige bland ledamöterna en ordförande och två vice ordförande. Presidiet utses för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller för en mandattid som välfärdsområdesfullmäktige beslutar om.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå att fullmäktige

 

  1. beviljar Anette Karlsson avsked från uppdraget som 2:e vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige
  2. väljer en 2:e vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för återstoden av fullmäktiges mandattid.

Beslut:

Det antecknades i protokollet att 2:e vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige Anette Karlsson anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behandling av detta ärende (partsjäv).

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå att fullmäktige

  1. beviljar Anette Karlsson avsked från uppdraget som 2:e vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige
  2. väljer en 2:e vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige för återstoden av fullmäktiges mandattid.

 

**************************************************

Tidigare behandling

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige 24.1.2023 (§ 11)

Ledamoten Arja Isotalos förslag om återremittering godkändes enhälligt.

Beslut:

Ärendet återremitterades för beredning.

**************************************************

 

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse 16.2.2023

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Ledamoten i välfärdsområdesfullmäktige Anette Karlsson har genom en anmälan till registratorskontoret vid Östra Nylands välfärdsområde daterad 2.2.2023 återtagit sin anmälan daterad 14.12.2022 om att hon begär avsked från uppgiften som 2:a vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige. Orsaken till återtagandet av begäran om avsked är personbyten i gruppen.

Angående behandlingen av ärenden i välfärdsområdesfullmäktige bestäms det i 118 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga att om förslaget har dragits tillbaka innan välfärdsområdesfullmäktige fattat beslut i ärendet, ska ärendet strykas från föredragningslistan.

 

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att återta sitt tidigare beslutsförslag till välfärdsområdesfullmäktige 12.1.2023 (§ 7) och slår fast att det inte finns någon anledning att föra ärendet till välfärdsområdesfullmäktige för behandling vid dess nästa sammanträde.

Beslut

Det antecknades i protokollet att 2:e vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige Anette Karlsson anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet innan behandling av detta ärende (partsjäv).

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att återta sitt tidigare beslutsförslag till välfärdsområdesfullmäktige 12.1.2023 (§ 7) och slår fast att det inte finns någon anledning att föra ärendet till välfärdsområdesfullmäktige för behandling vid dess nästa sammanträde.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.