Områdesstyrelse, möte 16-02-2023

Protokollet är granskat

§ 52 Anvisning om gästfrihet, förmåner och gåvor

IUHVADno-2023-348

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
ledande jurist Salla Paavilainen, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

 

Det bestäms i 47 § i förvaltningsstadgan att till den del befogenheterna i personalfrågor inte regleras i lag eller i förvaltningsstadgan är det välfärdsområdesstyrelsen som har befogenheterna.

Bestämmelserna i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden och i strafflagen om emottagande av förbjuden gåva och tagande av muta gäller tjänsteinnehavarna, arbetstagarna och de förtroendevalda vid Östra Nylands välfärdsområde. Det föreskrivs i 17 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden att en tjänsteinnehavare inte får kräva, ta emot eller acceptera en ekonomisk eller någon annan förmån om vilken det bestäms i 40 kap. i strafflagen. Tjänstebrotten anges i 40 kap. i strafflagen. Dessa är bland annat tagande av muta, grovt tagande av muta, mutförseelse och missbruk av tjänsteställning.

Anvisningen för arbetstagare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda vid välfärdsområdet tydliggör i vilka situationer det är tillåtet att ta emot förmåner från utomstående parter och vilket slags förmåner det är tillåtet att ta emot från utomstående parter. Genom anvisningen preciseras också reglerna för representation.

Ett centralt innehåll i anvisningen är att fastställa gränsen mellan tillåtet och förbjudet i fråga om förplägnad, resor och gåvor. Tillåtna vore i princip sedvanlig lunch- eller middagsservering, kulturevenemang som det bjuds på i anslutning till ett innehållsrikt program samt sedvanliga gåvor av mindre värde vid firande av jämna år. Förbjudna vore bland annat kulturevenemang eller resor som en samarbetspartner bjuder på utan något sakinnehåll i anslutning till tillställningen. Att ta emot penninggåvor eller presentkort är också alltid förbjudet.

I sin egen representation följer välfärdsområdet samma principer som i fråga om mottagande av förmåner, och i fråga om all servering samt ordnande av tillställningar ska man dessutom iaktta sparsamhet och måttlighet.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna Östra Nylands välfärdsområdes anvisning om gästfrihet, förmåner och gåvor, vilken föreligger som bilaga.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att godkänna Östra Nylands välfärdsområdes anvisning om gästfrihet, förmåner och gåvor, vilken föreligger som bilaga.

Bilagor

Bilagor

Kompletterande material


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).