Områdesstyrelse, möte 12-01-2023

Protokollet är granskat

§ 16 Yrkan på ändring av tjänsteinnehavarbeslutet beträffande val av resultatchef 

IUHVADno-2022-88

Beskrivning

Beredning och upplysningar: personaldirektör Anu Rautiainen, anu.rautiainen@itauusimaa.fi

 

Östra Nylands välfärdsområde har mottagit en begäran om omprövning som gäller tillsättande av tjänsten som resultatenhetschef för boendeservicen.

I 139 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) föreskrivs om förfarandet vid begäran om omprövning. Den som är missnöjd med ett beslut av välfärdsområdesstyrelsen, en nämnd eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska behandlas skyndsamt. Omprövning av ett beslut av välfärdsområdesstyrelsen, en nämnd eller deras sektioner eller en underlydande myndighet begärs hos organet i fråga.

Upptagande av begäran om omprövning till behandling

Begäran om omprövning avser välfärdsområdesdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 27.12.2022 (§ 91). Beslutet har tillställts de berörda 27.12.2022. Begäran om omprövning har mottagits av välfärdsområdet 30.12.2022, alltså inom tidsfristen för omprövningsbegäran.

Då välfärdsområdesstyrelsen behandlar begäran om omprövning är den bunden av de laglighets- och ändamålsenlighetsyrkanden som framställts i begäran om omprövning. Välfärdsområdesstyrelsen kan följaktligen inte behandla ärendet i egenskap av ärende angående omprövningsbegäran ur en vidare synvinkel än så.

Vid behandlingen av ärendet ska välfärdsområdesstyrelsen bedöma juridiska fel som anförs i begäran om omprövning och bedöma de ändamålsenlighetsgrunder som anförs i begäran om omprövning.

Efter att ha upptagit ärendet angående begäran om omprövning till behandling kan välfärdsområdesstyrelsen ändra det förvaltningsbeslut som fattas, upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning.

Begäran om omprövning föreligger som bilaga 1.

Det ärende som begäran om omprövning gäller:

Den som framställer begäran om omprövning yrkar att tjänsteinnehavarens beslut ska upphävas. Genom ett tjänsteinnehavarbeslut fattat 27.12.2022 (§ 91) har välfärdsområdesdirektören beslutat att välja Heidi Nastolin (högre YH) till resultatenhetschef för boendeservicen för anställning i ett tills vidare gällande tjänsteförhållande med början 1.1.2023.

Den som framlagt begäran om omprövning begär upphävande av det beslut som fattats, en ny jämförelse av sökandena och beaktande av den som framlagt begäran om omprövning.

Juridiska fel anförda i begäran om omprövning

Den som framlagt begäran om omprövning har inte anfört juridiska fel i begäran om omprövning.

Ändamålsenlighetsgrunder anförda i begäran om omprövning

Den som framlagt begäran om omprövning säger sig ha fått kallelse till en intervju, som emellertid ställdes in. Som orsak rapporterades otillräcklig utbildning.

Den som framlagt begäran om omprövning hänvisar till ändamålsenlighetsgrunder genom att bland annat konstatera att "tjänsteinnehavarlagen torde ge ganska stort utrymme för tolkning vid beslutsfattande? Förr kunde det tolkas som att en person måste vara en s.k. officiellt kompetent person när man tar emot arbetet”.

Den som framlagt begäran om omprövning åberopar bland annat sin långa chefserfarenhet, sitt engagemang och sin uppfattning om att ha varit en kompetent sökande.

Behandling av omprövningsbegäran

I 5 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (hädanefter tjänsteinnehavarlagen; (304/2003) föreskrivs att i ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat kan anställas endast en person som skriftligen har sökt det före ansökningstidens utgång och då uppfyller behörighetsvillkoren. Till ansökan ska fogas en utredning över sökandens behörighet.

De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i grundlagen. Den som anställs i ett tjänsteförhållande ska dessutom ha särskilt föreskriven eller av (kommunen eller) välfärdsområdet bestämd särskild behörighet (6 § i tjänsteinnehavarlagen).

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 7.6.2022 (§ 13) inrättat tjänsterna som resultatenhetschef och har samtidigt fastslagit behörighetsvillkoren för tjänsterna. Behörighetsvillkor för tjänsten som resultatenhetschef är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen och erfarenhet av ledningsuppgifter. Språkkraven för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Tjänsten som resultatenhetschef för boendeservicen var internt ledigförklarad under perioden 21.11.2022–5.12.2022. Den interna rekryteringen gällde personal som omfattades av överlåtelsen av rörelse. Tre personer sökte tjänsten, varav en var den person som framlagt begäran om omprövning. Den som framlagt begäran om omprövning kallades till en intervju, som emellertid ställdes in då det visade sig att vederbörande inte uppfyllde de behörighetsvillkor för tjänsten som anges i 5 § och 6 § i tjänsteinnehavarlagen.

Genom bestämmelsen i 125 § 2 mom. i grundlagen förutsätts att sökandenas meriter jämförs. Utöver utbildning och arbetslivserfarenhet ska personliga egenskaper som är av betydelse med hänsyn till tjänsten bedömas. Den mest meriterade väljs utifrån denna prövning.

Den som framlagt begäran om omprövning åberopar den omständigheten att en jämförelse av meriter enligt vederbörandes mening inte har genomförts och att beslutet inte visar varför en person som varit vederbörandes underlydande valts till tjänsten och varför denna person vore mera kompetent än den som begärt omprövning. Den som framlagt begäran om omprövning åberopar även den omständigheten att den person som anställts endast har några års erfarenhet av att fungera som närmaste chef.

Anställningsbeslut ska motiveras och sökandenas meriter ska genuint jämföras. Jämförelsen av meriter kan begränsas till enbart de mest beaktansvärda sökandena, och endast meriter hos behöriga sökande jämförs (riksdagens justitieombudsman 22.6.2006, dnr 13/4/05). Jämförelsen av meriter kan ännu kompletteras i det stadium då begäran om omprövning har gjorts, varigenom man tar ställning till motiveringarna i omprövningsbegäran (Kommunförbundet 2022: Motivering av anställningsbeslut). Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att frågan om uppfyllande av motiveringsskyldigheten vid tillsättande av tjänster ska bedömas från fall till fall med beaktande av alla omständigheter som framkommer vid beredningen av ärendet (högsta förvaltningsdomstolen 2019:151).

Den jämförelse av meriter som utförts vid tillsättandet av tjänsten som resultatenhetschef för boendeservicen föreligger som bilaga 2. Den som framlagt begäran om omprövning har inte tagits med i jämförelsen av meriter, eftersom vederbörande före ansökningstidens slut inte uppfyllde behörighetsvillkoren vad utbildningen anbelangar.

Den som framlagt begäran om omprövning har utan tvekan lång arbetslivserfarenhet, och arbetsgivaren kan uppriktigt konstatera att vederbörande har utmärkt sig väl under sin tid i arbetslivet och är uppskattad på sin arbetsplats. Vederbörandes förtjänster kunde emellertid inte beaktas i denna rekrytering, eftersom personen i fråga inte uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten före ansökningstidens slut. Endast då tjänster tillsätts för viss tid kan jämförelsen av meriter resultera i en sådan lösning att en sökande som inte uppfyller behörighetsvillkoren men som till sina personliga egenskaper kan anses vara klart bäst jämfört med de andra sökandena, går förbi en sökande som uppfyller behörighetsvillkoren.

Vid jämförelse av sökandenas meriter har den rekryterande myndigheten kommit fram till att den person som valts är mest lämpad för tjänsten bland de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren. Inte ens stora skillnader mellan sökandena i fråga om arbetslivserfarenhet bland som är behöriga avgör frågan, utan ofta är sökandens personliga egenskaper avgörande. Angående hur dessa betonas har den myndighet som tillsätter tjänsten möjlighet att i stor utsträckning pröva frågan efter eget gottfinnande. I bedömningen kan man beakta endast omständigheter som meddelats i förväg i platsannonsen.

Den som framlagt omprövningsbegäran vädjar till att ”förr kunde det tolkas som att en person måste vara en s.k. officiellt kompetent person när man tar emot arbetet”. Dessutom uppger vederbörande att denna fråga inte var "tillräckligt väl definierad i platsannonsen". I platsannonsen anges behörighetsvillkoren för tjänsten och ansökningstiden. Kravet på att behörighetsvillkoren ska uppfyllas framgår av tjänsteinnehavarlagen.

Den som framlagt begäran om omprövning kunde inte ha valts till ett tills vidare gällande tjänsteförhållande som resultatenhetschef och gått förbi sökande som uppfyllde behörighetsvillkoren, eftersom vederbörande före ansökningstidens slut saknade den behörighet som krävs för tjänsten. Ansökningstiden för tjänsten gick ut 5.12.2022, och den som framlagt begäran om omprövning fullgjorde sina studier 19.12.2022.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen avslår begäran om omprövning.
Motivering: Då de laglighets- och ändamålsenlighetsgrunder som anförts i begäran om omprövning prövats, har det inte framkommit några sådana grunder med stöd av vilka omprövningsbegäran borde bifallas eller beslutet borde upphävas.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt avslå begäran om omprövning.
Motivering: Då de laglighets- och ändamålsenlighetsgrunder som anförts i begäran om omprövning prövats, har det inte framkommit några sådana grunder med stöd av vilka omprövningsbegäran borde bifallas eller beslutet borde upphävas.


Sökande av ändring

 

Anvisning för besvärsanvisning

Besvärstid

Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Välfärdsområdesbesvär får anföras på den grunden att

  • beslutet har tillkommit i oriktig ordning
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet annars strider mot lag

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Helsingfors förvaltningsdomstol

Sörnäsvägen 1, 00580 Helsingfors

helsinki.hao(at)oikeus.fi

Obs, när du skickar e-post, ersätt at med @.

 

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

3) grunderna för yrkandena,

4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos:

Östra Nylands registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån,  06100 Borgå

E-postadressen: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00-15.00