Områdesstyrelse, möte 12-01-2023

Protokollet är granskat

§ 20 Verkställighet av välfärdsområdesfullmäktiges 13.12.2022 beslut

IUHVADno-2023-35

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

 

Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) svarar välfärdsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. En väsentlig del av

verkställigheten är tillsynen över beslutens laglighet. Tillsynen ger en möjlighet att korrigera laglighetsfel som annars kan leda till besvär. I 101 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) sägs att om välfärdsområdesstyrelsen finner att ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige har kommit till i oriktig ordning, att välfärdsområdesfullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag, ska välfärdsområdesstyrelsen vägra att verkställa beslutet. Ärendet ska utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt. Välfärdsområdesstyrelsen kan inte vägra att verkställa ett beslut på grund av att beslutet är oändamålsenligt. Tillsynen gäller välfärdsområdesfullmäktiges alla beslut samt alla eventuella fel i förfarande, överskridningar av befogenheter och andra laglighetsfel.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde konstaterar att den inte har något att anmärka om lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut 13.12.2022.

Besluten verkställs enligt välfärdsområdesfullmäktiges protokoll.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde konstaterade enhälligt att den inte har något att anmärka om lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut 13.12.2022.

Besluten verkställs enligt välfärdsområdesfullmäktiges protokoll.


Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).