Områdesstyrelse, möte 12-01-2023

Protokollet är granskat

§ 15 Verifiering av förvaltningsstadgan

IUHVADno-2023-11

Beskrivning

Östra Nylands områdesstyrelse 12.1.2023 § 15

 

Beredning och upplysningar: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1@itauusimaa.fi

 

Välfärdsområdesfullmäktige har senast vid sitt sammanträde 13.9.2022 (§ 5) gjort justeringar i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde, och vid sitt sammanträde 13.12.2022 har fullmäktige gjort justeringar i förvaltningsstadgan (§ 12) och i arvodesstadgan (§ 13). Efter att välfärdsområdet kommit igång med verksamheten har det framkommit att det för tryggandet av den operativa verksamheten är viktigt att delegera beslutanderätt från den högsta ledningen även till andra tjänsteinnehavarnivåer.

Det föreslås att 31 § i förvaltningsstadgan, Välfärdsområdesdirektörens uppgifter och befogenheter, tredje stycket ”Välfärdsområdesdirektören har befogenheter att”, kompletteras med en ny punkt: ”11. besluta om tjänsteinnehavarnas beslutanderätt utifrån dokumentet Delegering av befogenheter, såvida den inte bestäms i förvaltningsstadgan.” Därigenom kan välfärdsområdesdirektören genom tjänsteinnehavarbeslut och särskilda dokument delegera befogenheter vidare i organisationen.

 

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner ändringarna av förvaltningsstadgan på det sätt som framgår av bilagan, och att ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft genast när fullmäktige fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

 

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Beslutsförslag

Områdesstyrelsen:

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner ändringarna av förvaltningsstadgan på det sätt som framgår av bilagan, och att ändringen av förvaltningsstadgan träder i kraft genast när fullmäktige fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.

Beslut

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt hallintosäännön muutokset, ja että hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).