Områdesstyrelse, möte 12-01-2023

Protokollet är granskat

§ 17 Val av Östra Nylands välfärdsområdes ungdomsfullmäktige för mandattiden 2022- 2025

IUHVADno-2023-12

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määt­tä tomas.maatta@itauusimaa.fi.

 

Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att tillsättande av påverkansorgan är en form av möjliggörande av påverkan för välfärdsområdets in­vånare. I 32 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs det att väl­färd­som­rå­dess­ty­rel­sen ska inrätta ett ungdomsfullmäktige för väl­färd­som­rå­det eller en motsvarande påverkansgrupp för unga, ett äl­dre­råd för välfärdsområdet för att garantera den äldre befolkningens möj­li­ghe­ter att delta och påverka och ett råd för personer med funk­tions­ned­sätt­ning för välfärdsområdet för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka.

Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska väljas bland medlemmarna i motsvarande på­ver­kan­sor­gan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Påverkansorganen ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och upp­följ­ning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som ett påverkansorgan bedömer vara av betydelse för bar­nen, de unga, de äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa befolkningsgrupper behöver. På­ver­kan­sor­ga­nen ska också tas med när former för delaktighet och hö­ran­de utvecklas i välfärdsområdet.

Enligt § 15 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde ska verksamhetsstadgan för ungdomsfullmäktige godkännas av välfärdsområdesstyrelsen som väljer ungdomsfullmäktige till sin mandattid. I verk­sam­hetss­tad­gan fastställs bland annat organets lagstadgade och andra even­tuel­la uppgifter, antalet medlemmar och sättet att välja med­lem­mar, mandattid, mötes- och verksamhetspraxis, val av ord­fö­ran­de, ombesörjande av sekreterarens uppgifter, upprättande av verk­sam­hets­plan och avgivande av verksamhetsberättelse samt sa­mar­be­te med påverkansorgan på kommunal nivå.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 7.4.2022 (§ 43) be kommunerna senast 30.4.2022 no­minera en eller högst två kandidater till välfärdsområdets på­ver­kan­sor­gan: äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ung­doms­full­mäk­ti­ge. Det önskades att namnen på de nominerade per­soner­na skulle inlämnas senast 30.4.2022. Alla förslag kom inte in inom utsatt tid, och den till kommunerna riktade no­minerings­be­gä­ran upprepades. Askola kommun nominerade inte kandidater till ungdomsfullmäktige.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen utser följande personer till medlemmar i Östra Nylands ungdomsfullmäktige för mandattiden 2022–2025:

 • Ville Yrjölä, Lovisa
 • Samuel Kauppi, Lovisa
 • Ahti Pokkinen, Sibbo
 • Tristan Lindholm, Sibbo
 • Maria Boman, Borgå
 • Ronja Flykt, Borgå
 • Mia Ceder, Lappträsk
 • Tia Åhl, Mörskom
 • Arttu Mikkola, Buckila

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt utse följande personer till medlemmar i Östra Nylands ungdomsfullmäktige för mandattiden 2022–2025:

 • Ville Yrjölä, Lovisa
 • Samuel Kauppi, Lovisa
 • Ahti Pokkinen, Sibbo
 • Tristan Lindholm, Sibbo
 • Maria Boman, Borgå
 • Ronja Flykt, Borgå
 • Mia Ceder, Lappträsk
 • Tia Åhl, Mörskom
 • Arttu Mikkola, Buckila

Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).