Områdesstyrelse, möte 12-01-2023

Protokollet är granskat

§ 14 Uppföljning av nämndernas beslut

Beskrivning

Följande nämnder har sänt sina beslut:

 

Nämnden för beredskap och säkerhet  16.12.2022

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom samt meddelar nämnderna att stadsstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 välfärdsområdeslagen

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom organens beslutsprotokoll och beslutade enhälligt att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.