Områdesstyrelse, möte 12-01-2023

Protokollet är granskat

§ 19 Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och val av ny ledamot till nämnden för utveckling och samarbete

IUHVADno-2023-14

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Marianne Korpi har 14.12.2022 skickat ett e-postmeddelande till Östra Nylands välfärdsområdes registratorskontor och bett att få avgå från förtroendeuppdraget som ledamot i nämnden för utveckling och samarbete, eftersom hon inte längre är valbar till nämnden. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Det föreskrivs i 84 § i lagen om välfärdsområden att till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

 

Nämnden för utveckling och samarbete för mandatperioden 2022–2025:

 

Medlem

Ersättare

Lotte-Marie Stenman SFP,

ordförande

Hanna Lönnfors SFP

Nea Hjelt Saml+KD, vice

ordförande

Heljä Pulli Saml+KD

Charlotta Engblom SFP

Laura Günsberg-Sandström SFP

Abdirisak Ahmed SFP

Markus Sjöholm SFP

Nina Uski Saml+KD

Hilkka Knuuttila Saml+KD

Marianne Korpi SDP

Minna Tirkkonen SDP

Mari Lotila Gröna

Hanna Hurtta Gröna

Jyrki Loijas Saml+KD

Petri Hakasaari Saml+KD

Benny Engård SFP

Tobias Karlsson SFP

Hannu Vihreäluoto SDP

Tuomas Jakovesi SDP

Mikko Nieminen VF

Mikael Söderström VF

Piia Malmberg Saml+KD

Ritva Tarvainen Saml+KD

Ilkka Luusua Sannf

Esa Kantee Sannf

 

Valbar till nämnden för utveckling och samarbete är enligt 79 § i lagen för välfärdsområden den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige, dock inte:

  1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,
  2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande,
  3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.
  4. Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska välfärdsområdets organ väljas så att kvinnor och män är representerade till minst 40 procent vardera. Jämställdhetskravet gäller separat för ordinarie ledamöter och ersättare, varför kvoten ska uppfyllas för både ledamöter och ersättare.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

  1. bevilja Marianne Korpi avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterar att förtroendeuppdraget samtidigt upphört
  2. välja en ny ledamot till nämnden för utveckling och samarbete.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

  1. bevilja Marianne Korpi avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för utveckling och samarbete och konstaterar att förtroendeuppdraget samtidigt upphört
  2. välja en ny ledamot till nämnden för utveckling och samarbete.

Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.