Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 10 Val av två nya ersättare till nämnden ordande av tjänster

IUHVADno-2022-111

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Ersättarna i nämnden Riikka Lintukangas och Jan Nyström anhåller välfärdsområdesfullmäktige om avsked som ersättare i nämnden ordande av tjänster.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga har nämnden ordande av tjänster tretton (13) ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Enligt välfärdsområdeslagens § 37 utses ledamöterna i organen för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte något annat föreskrivs nedan.

Vid tillsättandet av nämnden ska beaktas 4a§ i lagen om jäms­tälld­het mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i väl­färd­som­rå­dets organ, med undantag för fullmäktige.

 

Nämndens sammansättning 2022-2025:

Medlem Suppleant
Micaela Röman RKP, ordförande Bodil Weckström RKP
Anna-Mari Eloranta, SDP, vice ordförande Riikka Luntukangas, SDP
Pamela Stenberg RKP   Jonna Hinttaniemi RKP
Irmeli Hoffren KOK+KD Katri Kakkuri KOK+KD
Johanna Aaltonen SDP Meri Lohenoja SDP
Jarkko Haverinen PS

Janne Immonen PS

Sanna Kivineva VIHR Tanja Lehtikuusi VIHR
Tove Munkberg RKP     

Charlotta Savin RKP

Tero Suominen KOK+KD Jari Ilkka KOK+KD
Pehr Sveholm RKP Stefan Andersin RKP
Markus Pietikäinen SDP                     Jan Nyström SDP

Juha Kittilä KOK+KD

Jani Asunmaa KOK+KD
Roy Harkimo LIIK Olli Kykkänen LIIK

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige väljer nya ersättare i nämnden ordnande av tjänster i Riikka Lintukangas och Jan Nyströms ställe för den återstående mandattiden av nämnden.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige väljer nya ersättare i nämnden ordnande av tjänster i Riikka Lintukangas och Jan Nyströms ställe för den återstående mandattiden av nämnden.