Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 7 Val av en ny medlem till revisionsnämnden och val av revisionsnämndens vide ordförande

IUHVADno-2022-108

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

 

Ledamoten i välfärdsområdesfullmäktige och i revisionsnämnden Jaakko Jalonen (sdp) har 7.12.2022 per e-post meddelat att han 1.1.2023 inte längre kommer att vara valbar till förtroendeuppdrag inom välfärdsområdet, eftersom han flyttar bort från en kommun som tillhör välfärdsområdet. Samtidigt anhåller han om avsked från välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga har revisionsnämnden tretton (13) ledamöter, och bland dem väljer välfärdsområdesfullmäktige en (1) ordförande och en (1) vice ordförande för nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Enligt 80§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) är följande per­soner inte valbara till revisionsnämnden:

  • en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen,
  • den som enligt 28§ 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närs­tåen­de till en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen eller till väl­färd­som­rå­des­di­rek­tö­ren,
  • den som är anställd hos välfärdsområdet eller den som är anställd hos eller verkställande direktör för en sammanslutning el­ler stiftelse där välfärdsområdet har bestämmande inflytande el­ler den som har en därmed jämförbar ställning i en sådan sam­mans­lut­ning eller stiftelse,
  • den som inte är valbar till välfärdsområdesstyrelsen.

Vid tillsättandet av nämnden ska beaktas 4a§ i lagen om jäms­tälld­het mellan kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i väl­färd­som­rå­dets organ, med undantag för fullmäktige.

Revisionsnämndens sammansättning 2022-2025:

Medlem   Suppleant  
Ordförande Silja Metsola KOK + KD Kari Jahnsson KOK + KD
Vice ordförande Jaakko Jalonen SDP Tero Aaltonen VAS
Hannu Ollikainen RKP Martin Segerstråle RKP
Petra Paakkanen RKP Malin Havila RKP
Johan Söderberg RKP Björn Sundqvist RKP
Ari Oksanen  KOK + KD Hannele Luukkainen KOK + KD
Tiina Sinkkonen KOK + KD Pirkko Parjanen KOK + KD
Eila Kohonen SDP Auli Lehto-Tähtinen SDP
Marko piirainen SDP Mikko Valtonen SDP
Timo Raivio VIHR Harri Lehtonen VIHR
Ilkka Sillanpää PS Kari Pauluaho PS
Sonja Hällfors KESK Lenita Niemelä KESK
Johanna Knoop LIIK Sandra Riipi LIIK

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige väljer en ny ledamot i revisionsnämnden i Jaakko Jalonens ställe för den återstående mandattiden och väljer revisionsnämndens vice ordförande.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige väljer en ny ledamot i revisionsnämnden i Jaakko Jalonens ställe för den återstående mandattiden och väljer revisionsnämndens vice ordförande.