Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 4 Utnyttjande av övertagningsrätt i ärendet Delegering av beslutanderätt från och med 1.1.2023

IUHVADno-2023-6

Beskrivning

Nämnden för ordnande av tjänster 28.12.2022 (§ 3)

                                          

Beredning och upplysningar:

Östra Nylands välfärdsområdes blivande social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen, annika.immonen@itauusimaa.fi

 

De uppgifter som nämnden för ordnande av tjänster ska handha anges i 27 § i förvaltningsstadgan. Nämnden för ordnande av tjänster behandlar och drar upp riktlinjerna för integrationen av servicehelheter, tillgången till tjänster samt frågor som anknyter upphandlings- och produktionssätten. Dessutom svarar nämnden för de uppgifter som välfärdsområdet förordnats genom barnskyddslagen.

I 39 § i förvaltningsstadgan bestäms att en myndighet kan vidaredelegera beslutanderätt som den ålagts i förvaltningsstadgan till en underlydande myndighet. Den person som beslutanderätten har vidaredelegerats till har inte rätt att ytterligare delegera beslutanderätten. Det ska föras en uppdaterad förteckning över beslut om delegering.

Med hänsyn till igångsättandet av välfärdsområdets verksamhet är det viktigt att tjänsteinnehavarna genast med början 1.1.2023 har den beslutanderätt som de behöver. Nämnden bör sålunda delegera beslutanderätt som till sin karaktär utgör sådan utövning av offentlig makt som sammanhänger med det dagliga arbetet. Offentlig makt får endast delegeras till personer i tjänsteförhållande.

Det bestäms i 157 § i förvaltningsstadgan att sektordirektören för social- och hälsovården är föredragande i nämnden för ordnande av tjänster. I och med att social- och hälsovårdsdirektören tillträder sin tjänst först 1.1.2023 kan nämnden enligt 158 § i förvaltningsstadgan av särskilda skäl besluta att ett ärende behandlas på basis av ordförandens redogörelse utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Organet kan då besluta att ordförandens förslag ligger till grund för behandlingen och inte kräver understöd.

Enligt vad som fastslås i 150 § i förvaltningsstadgan beslutar nämnden om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden.

 

Bilaga:Delegeringsstadga för Östra Nylands välfärdsområde, Tjänsteinnehavarnas beslutanderätt/Produktion av social- och hälsovårdstjänster

 

Ordförandens beslutsförslag:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutar att höra den blivande social- och hälsovårdsdirektören samt direktören för socialt arbete, och delegerar beslutanderätt på det sätt som framgår av bilagan.

 

Beslut:

Nämnden för ordnande av tjänster beslutade enhälligt att höra den blivande social- och hälsovårdsdirektören samt direktören för socialt arbete, och delegerar beslutanderätt på det sätt som framgår av bilagan.

 

Paragrafen justerades genast vid sammanträdet.

 

----------

Välfärdsområdesstyrelsen 5.1.2023 (§ 4)

Sommaren 2022 gjordes det nödvändiga ändringar i över hundra lagar som sammanhänger med social- och hälsovården, så att lagstiftningen skulle svara mot den nya organisationsstruktur och det nya organiseringsansvar som följer av social- och hälsovårdsreformen. Så ändrades till exempel i barnskyddslagen (417/2007) meningen ”I kommunen sköts uppgifter i anslutning till verkställigheten av barnskyddet av det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) (det organ som ansvarar för socialvården)” till ”Välfärdsområdet svarar för de uppgifter som hänför sig till verkställigheten av barnskyddet”.

Förut delegerade det organ eller den nämnd som ansvarar för kommunens verksamhet befogenheter till tjänsteinnehavarna, men enligt den uppdaterade lagstiftningen är det välfärdsområdet som har befogenheterna. Till den del befogenheterna inte regleras i lag, förvaltningsstadgan eller ett vidaredelegeringsbeslut är det välfärdsområdesstyrelsen som har befogenheterna (26 § i förvaltningsstadgan). Följaktligen bör välfärdsområdesstyrelsen delegera befogenheter till tjänsteinnehavare, och välfärdsområdesdirektören har beslutat att utnyttja sin övertagningsrätt enligt 97 § i lagen om välfärdsområden.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att upphäva beslutet fattat av nämnden för ordnande av tjänster 28.12.2022 (§ 3) och beslutar att delegera beslutanderätt på det sätt som framgår av bilagan.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att upphäva beslutet fattat av nämnden för ordnande av tjänster 28.12.2022 (§ 3) och beslutade att delegera beslutanderätt på det sätt som framgår av bilagan.

Paragrafen justerades genast.