Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 5 Förlängning till 31.12.2023 av möjligheten att använda  fullmäktigegruppsstöd beviljat 2022

IUHVA-2022-106

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

 

Det bestäms i 104 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att välfärdsområdet för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fullmäktigegrupperna årligen på ansökan ekonomiskt kan stödja fullmäktigegruppernas interna verksamhet samt åtgärder med vilka fullmäktigegrupper främjar möjligheterna för välfärdsområdets invånare att delta och påverka. Välfärdsområdesstyrelsen kan ge närmare bestämmelser om stödet.

Stödbeloppet per fullmäktigeledamot är 6 000 euro per år, emellertid så att 2022 års stöd beviljas för tio månader, således 5 000 euro per ledamot. Enligt 31 § 10 punkten i förvaltningsstadgan beslutar välfärdsområdesdirektören om att inom ramen för anslaget bevilja stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet samt om återkrav av sådant stöd. Välfärdsområdesdirektören har hösten 2022 beslutat att bevilja de fullmäktigegrupper som ansökt om det verksamhetsstöd för år 2022.

Statsrådet har 1.12.2022 utfärdat statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om finansiering som beviljas 2021 och 2022 för beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet (974/2022). Genom förordningen har statsrådet ändrat 10 § i statsrådets förordning om finansiering som beviljas 2021 och 2022 för beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet (664/2021) så att förordningen ska gälla till och med 31.12.2023.

Följden av förlängningen av förordningens giltighetstid är att understöd som beviljats på grundval av förordningen kan användas ännu år 2023 så länge som förordningen är i kraft.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att stöd som fullmäktigegrupperna beviljats år 2022 är disponibelt ända till och med 31.12.2023 och att fullmäktigegrupperna senast före slutet av februari 2024 ska lämna en utredning av hur stödet använts.

Beslut

Det antecknades i protokollet att välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Heikki Vestman anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet under behandling av detta ärende, kl. 19.16-19.18 (samfundsjäv).

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att stöd som fullmäktigegrupperna beviljats år 2022 är disponibelt ända till och med 31.12.2023 och att fullmäktigegrupperna senast före slutet av februari 2024 ska lämna en utredning av hur stödet använts.