Områdesstyrelse, möte 05-01-2023

Protokollet är granskat

§ 9 Befriande från förtroendeuppdrag, Nyström Jan

IUHVADno-2023-2

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Suppleanten i nämnden ordandet av tjänster Jan Nyström (sdp) har 1.12.2022 per e-post meddelat att han anhåller om avsked från nämnden.

Det föreskrivs i 76 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att valbar till förtroendeuppdrag i ett välfärdsområde är den som är invånare i det välfärdsområdet. Enligt 75 § 3 mom. i nämnda lag kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Ledamöter och ersättare i välfärdsområdesfullmäktige beviljas avsked av välfärdsområdesfullmäktige.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

  • beviljar Nyström avsked från uppdragen som suppleant i nämnden ordnandet av tjänster.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige

  • beviljar Nyström avsked från uppdragen som suppleant i nämnden ordnandet av tjänster.