Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 62 Utnämning av en representant vid HUS-sammanslutningens stämma 15.3.2023

IUHVADno-2023-468

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsdirektör Camilla Söderström, fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

HUS-sammanslutningens stämma äger rum 15.3.2023 kl. 10 som digitalt sammanträde. Föredragningslistan för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på adressen https://hus-julkaisu.tweb.fi/. På föredragningslistan finns följande ärenden som ska behandlas:

 • Upphandling av revisionstjänster för HUS-sammanslutningen under räkenskapsperioderna 2023–2024 med en option avseende räkenskapsperioderna 2025–2026
 • Precisering av investeringsplanen 2024–2027 och justering av kostnadskalkylen för byggnadsprojektet Eksjukhuset
 • Justering av projektplanen för Dals samsjukhus och höjning av projektpriset
 • Beviljande av proprieborgen avseende Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal
 • Beviljande av proprieborgen avseende lån som upptas av fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
 • Beviljande av fullmakter att uppta kortfristig finansiering och beslut om finansiering som beviljas dottersammanslutningarna

Det föreskrivs i 63 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att representanterna vid välfärdssammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av respektive medlems välfärdsområdesstyrelse eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och övervakningen av andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. Välfärdsområdesstyrelsen har därigenom befogenhet att utse en representant vid sammanslutningens stämma och en personlig ersättare för densamme samt att ge representanten vid stämman handlingsdirektiv.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutar

 1. Utse en representant för Östra Nylands välfärdsområde vid sammanslutningens stämma 15.3.2023 och en personlig ersättare för densamme,
 2. Ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende § 2–7 bland ärendena på föredragningslistan.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt

 1. Utse välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist till representant för Östra Nylands välfärdsområde vid sammanslutningens stämma 15.3.2023 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till personlig ersättare för densamme,​
 2. Ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende § 2–7 bland ärendena på föredragningslistan.

Paragrafen justerades vid sammanträdet.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).