Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 63 Utnämning av en representant till Oy Apotti Ab:s extra bolagsstämma

IUHVADno-2023-487

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Från och med 1.1.2023 har Östra Nylands välfärdsområde en ägarandel på 1,03 % i bolaget. Oy Apotti Ab ska ha tisdagen den 14 mars kl. 15 en extra bolagsstämma. På stämman behandlas ärenden som framgår ur den bifogade föredragningslistan.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (§ 19 punkt 19) utser områdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

  1. utse Östra Nylands välfärdsområdes representant vid extra bolagsstämma 14.3.2023
  2. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan.

Beslut

Östra Nylands lälfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att

  1. utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid extra bolagsstämma 14.3.2023
  2. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan.

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).