Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 70 Uppdatering av Östra Nylands välfärdsområdes upphandlingsdirektiv sam den begränsade delegeringen av beslutanderätten gällande upphandlingsdirektivet

IUHVADno-2023-361

Tidigare behandling

Beskrivning

Beredning och tilläggsiinformation:
Upphandlingschef Ville Hanhinen, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Bakgrund

I upphandlingsdirektivet för Östra Nylands välfärdsområde har man beslutat om förfaringssätt som ska följas vid offentlig upphandling inom välfärdsområdet. Med upphandlingsdirektivet skulle man dock kunna ge välfärdsområdets personal ännu mer noggranna anvisningar om praxis vid upphandling.

I det bifogade förslaget till ett nytt upphandlingsdirektiv har man på ett grundläggande sätt gått igenom all lagstiftning som berör offentliga upphandlingar, samt situationer där upphandlingslagen inte kan tillämpas.

Motivering

Det nya upphandlingsdirektivets innehåll följer i och för sig det för närvarande gällande upphandlingsdirektivet med utvidgningar i alla avseenden av anvisningarna i det.

Den centrala ändringen som föreslås är ett tillägg till upphandlingsdirektivet gällande gränsen i euro, som när den underskrids inte kräver ett separat tjänsteinnehavarbeslut. På så sätt skulle man kunna avgränsa situationer gällande små upphandlingar under det nationella tröskelvärdet som kräver snabbt reagerande och har mindre betydelse så att de inte innefattas i processen för tjänsteinnehavarbeslut. Som ovan beskrivna gräns föreslås tjugotusen (20 000) euro.

Utöver detta vore det ändamålsenligt att ge upphandlingschefen behörighet att korrigera eventuella fel och göra ändringar av teknisk natur i upphandlingsdirektivet. Detta skulle göra det möjligt att korrigera eventuella skrivfel samt uppdatera bland annat tröskelvärden, som ändras periodvis vid en tidpunkt fastställd av Europeiska kommissionen, i upphandlingsdirektivet utan separat behandling av välfärdsområdesstyrelsen.

Behörighet

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner upphandlingsdirektivet enligt 20 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

 • godkänna upphandlingsdirektivet daterat 16.02.2023 i Bilaga 1 som det nya upphandlingsdirektivet för Östra Nylands välfärdsområde.
 • ge upphandlingschefen behörighet att göra korrigeringar eller ändringar av teknisk natur i upphandlingsdirektivet.

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut

Det antecknades i protokollet, att detta ärende behandlades innan § 50.

Under diskussionen ändrade föredragande sitt beslutsförslag så att ärendet remitteras för beredning.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att remittera ärendet för beredning.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

Beskrivning

Berednings och tilläggsinfomation: upphandlingschef Ville Hanhinen, ville.hanhinen(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

 • godkänna upphandlingdirektivet daterat 16.02.2023 i Bilaga 1 som det nya upphandlingsdirektivet för Östra Nylands välfärdsområde.
 • ge upphandlingschefen behörighet att göra korrigeringar eller ändringar av teknisk natur i upphandlingsdirektivet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att

 • godkänna upphandlingsdirektivet daterat 16.02.2023 i Bilaga 1 som det nya upphandlingsdirektivet för Östra Nylands välfärdsområde.
 • ge upphandlingschefen behörighet att göra korrigeringar eller ändringar av teknisk natur i upphandlingsdirektivet.

Dessutom beslöt man att grunda en arbetsgrupp för att bereda uppdatering av upphandlingsdirektivet. 

Paragrafen justerades omedelbart.

Möte hantering

Föredraganden kompletterade beslutsförslaget med följande mening: Man grundar en arbetsgrupp för att bereda uppdatering av upphandlingsdirektivet.  


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).