Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 68 Teckning av aktier, Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

IUHVADno-2023-467

Beskrivning

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

I och med välfärdsområdesreformen kan välfärdsområdena inte längre vara medlemmar i Kommunförbundet, varför välfärdsområdena tillsammans med Kommunförbundet har försökt finna en lösning som gör det möjligt för välfärdsområdena att även i fortsättningen ha tillgång till expert- och intressebevakningstjänster samt påverkansarbete i lagstiftningsfrågor så att välfärdsområdena ska kunna koncentrera sig på sitt kärnuppdrag. Dessutom måste välfärdsområdena kunna konsolidera sin verksamhet under övergångsfasen.

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har bildats 28.10.2022, och i december 2022 har det införts i handelsregistret. Bolagets aktieägaravtal har beretts av välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen i deras gemensamma styrgrupp och arbetsutskott. Kommunförbundet har 1.12.2022 godkänt aktieägaravtalet, och Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s styrelse har gjort det 9.12.2022.

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s styrelse har 28.10.2022 i stiftelseurkunden getts fullmakt att genomföra en emission, och bolaget har utfäst sig att genomföra en riktad emission till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad under perioden 1.12.2022–31.3.2023. Styrelsen har 2.12.2022 fattat beslut om en villkorad emission mot vederlag på följande villkor:

1. Teckningsrätt och aktier som är föremål för teckning

De nya aktier som emitteras får tecknas av välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen så att respektive organisation har rätt att teckna 10 aktier. Varje organisation får teckna bara och endast 10 aktier, inte färre och inte fler än så. Sammanlagt högst 230 aktier får tecknas i den riktade emissionen.

2. Teckningstid, teckningspris och fastställande av teckningspriset och hur teckningspriset tas upp

Tiden för teckning av aktier är 7.12.2022–31.3.2023. Aktierna tecknas så att den som tecknar aktier undertecknar en teckningslista gällande aktierna. Teckningspriset per aktie är 2 000 (två tusen) euro, av vilket 1 000 (ett tusen) euro tas upp i aktiekapitalet och 1 000 (ett tusen) euro tas upp i fonden för inbetalt fritt eget kapital på det sätt som anges i 8 kap. 2 § i aktiebolagslagen. Teckningspriset är detsamma som för den stiftande delägaren, och sålunda bemöts alla delägare likvärdigt.

3. Tid för betalning av aktierna

Aktierna ska betalas 21 dagar från det att emissionen har avslutats och från det att styrelsen för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har fattat beslut om att godkänna eller förkasta respektive teckning av aktier.

4. Emissionens övriga villkor

Emissionen är villkorad. Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab:s styrelse fattar separat beslut om godkännande av respektive teckning av aktier.

Styrelsen ska godkänna teckning av aktier och betalning av aktier endast när följande villkor uppfylls:

 • minst 200 (två hundra) aktier har tecknats under tiden för emissionen, och
 • de teckningar av aktier som gjort ger en täckningsgrad på minst 80 procent på basis av invånarantalet i Fastlandsfinland.
 • Ifall ovan nämnda villkor för emissionen uppfylls, verkställs emissionen, och de nya aktierna registreras i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagets styrelse fattar efter teckningstidens slut ett separat beslut om godkännande av de teckningar som gjorts under emissionen, och delger dem som tecknat aktier sitt beslut om att teckningen av aktier har godkänts.
 • Ifall ovan nämnda villkor för emissionen inte uppfylls, förfaller emissionen i sin helhet. Bolagets styrelse fattar ett separat beslut om att emissionen har förfallit och om att teckningen av aktier har förkastats och delger dem som tecknat aktier sitt beslut om att emissionen har förfallit och om att teckningarna av aktier har förkastats.

Det bestäms i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om att köpa aktier om priset är högst 10 miljoner euro (23 §). Välfärdsområdesstyrelsen har således beslutanderätt i fråga om att teckna aktier i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

 1. teckna 10 stycken aktier i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab till ett pris på 2 000 euro/aktie i den emission som bolaget genomför,
 2. godkänna bifogade aktieägaravtal för bolaget och ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att underteckna aktieägaravtalet och teckningsförbindelsen avseende aktierna samt vid behov godkänna ändringar av teknisk karaktär i aktieägaravtalet.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt

 1. teckna 10 stycken aktier i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab till ett pris på 2 000 euro/aktie i den emission som bolaget genomför,
 2. godkänna bifogade aktieägaravtal för bolaget och ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att underteckna aktieägaravtalet och teckningsförbindelsen avseende aktierna samt vid behov godkänna ändringar av teknisk karaktär i aktieägaravtalet.

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).