Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 61 Inledande av gemensam upphandling med Mellersta Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-479

Beskrivning

Beredning och upplysningar: upphandlingschef Ville Hanhinen, fornamn.efternamn@itauusimaa.fi

Föremål för upphandling och dess bakgrund

Borgå stad startade genom en annons publicerad 6.3.2020 en konkurrensutsättning av centraltjänster för färdtjänsten. Det fastställdes att upphandlingens sammanlagda värde var 500 000 euro.

Det kontrakt som ingicks på basis av upphandlingen har överförts till Östra Nylands välfärdsområde. Enligt det som i nuläget är känt kommer kontraktet att gå ut hösten 2023. Därigenom bör Östra Nylands välfärdsområde förbereda sig på att konkurrensutsätta centraltjänsterna för färdtjänsten på nytt.

Mellersta Nylands välfärdsområde har förberett sig på att konkurrensutsätta den helhet som bildas av centraltjänsterna för färdtjänsten. Östra Nylands välfärdsområde har hört efter hos Mellersta Nylands välfärdsområde om det vore möjligt att gå med i den upphandlingsberedning som den sistnämnda har satt igång med och om det vore möjligt att göra en gemensam upphandling, och Mellersta Nylands välfärdsområde har preliminärt svarat jakande.

Motivering

Att starta och genomföra ett upphandlingsförfarande av centraltjänsterna är en betydelsefull helhet med tanke på resursfördelningen. Då man beaktar den personalresurs som välfärdsområdets upphandlingstjänster har till sitt förfogande för konkurrensutsättning, måste ordnandet av en konkurrensutsättning införskaffas från en extern serviceproducent ifall man inte går in för att samarbeta.

I en gemensam upphandling har vi emellertid möjlighet att inverka på för oss viktiga synpunkter då det gäller upphandlingen. Om Östra Nylands välfärdsområde i ett tidigt skede går in för gemensam upphandling har det möjlighet att påverka utformningen av ur dess synvinkel viktiga upphandlingsdokument samt till exempel kvalitetskriterierna inom jämförelsegrunderna.

Då man gör en konkurrensutsättning för ett större område, ökar upphandlingens uppskattade värde i storlek, vilket samtidigt ger ökad förhandlingsstyrka och minskar mängden resurser som måste sättas på upphandlingen samt mängden administrativt arbete. Samtidigt får vi till vårt förfogande och har vi möjlighet att ta del av också Mellersta Nylands välfärdsområdes upphandlingskunnande.

Man kan således motiverat bedöma i fråga om konkurrensutsättningen av centraltjänsterna för färdtjänsten att i och med att upphandlingens storlek ökar så har det en positiv inverkan på anbudens ekonomiska fördelaktighet och på förhållandet mellan pris och kvalitet.

Avtal

Det ska ingås ett särskilt avtal om gemensam upphandling med alla parter som går in för att genomföra en gemensam upphandling.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att:

–    Östra Nylands välfärdsområde går in för att genomföra en gemensam upphandling med Mellersta Nylands välfärdsområde angående centraltjänster för färdtjänsten, ifall Mellersta Nylands välfärdsområde för egen del beslutar att gå in för gemensam upphandling angående samma helhet tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde

–    Ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att underteckna i detta beslut avsedda dokument om gemensam upphandling.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Ärendet bordlades.

Möte hantering

Ordförandes förslag om att bordlägga ärendet, godkändes enhälligt.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.