Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 69 Avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar

IUHVADno-2023-465

Beskrivning

Beredning och upplysningar: Ledande juristen Salla Paavilainen, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Det bestäms i 84 § i förvaltningsstadgan att för utlämnande av ett protokollsutdrag, en kopia eller någon annan utskrift debiteras en avgift per sida. Ifall det krävs särskilda åtgärder för att få fram uppgiften, är det möjligt att ta ut en fast grundavgift för informationssökningen. Avgiften graderas efter sökningens svårighetsgrad. För kopian och utskriften debiteras i så fall utöver den fasta avgiften en avgift per sida. Välfärdsområdesstyrelsen fattar mera detaljerade beslut om grunderna och beloppen i euro för utlämnande av handlingar.

Den bifogade anvisningen innehåller en lista med de handlingar och de situationer i vilka en avgift ska tas ut, och samtidigt de situationer i vilka avgifter inte tas ut. Av central betydelse då man bedömer frågan om något är avgiftsbelagt eller avgiftsfritt är huruvida utlämnandet av den handling som begärs hör till myndighetens rådgivning-, samråds- eller informationsskyldighet. Exempelvis är handlingar med anknytning till klient- och patientarbetet inom social- och hälsovården inte avgiftsbelagda med undantag av avgiftsbelagda läkarintyg. Också till exempel utlämnande av handlingar på basis av den rätt till insyn som bestäms i EU:s allmänna dataskyddsförordning är avgiftsfritt för klienterna.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att det tas ut avgifter för utlämnande av handlingar på det sätt som anges i bilagan.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att det tas ut avgifter för utlämnande av handlingar på det sätt som anges i bilagan.

Möte hantering

Föredragande gjorde följande tillägg i slutet av föredragningstexten: ”Avgiften tas ut enligt prislistan ifall man utnyttjar rätten att granska social- och hälsovårdsuppgifter då mindre än ett år har förlöpt sedan senaste granskning har gjorts (EU allmän dataskyddsförordning artikel 12, punkt 5).”


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).