Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 65 Avgifter för certifikatkort vid Östra Nylands välfärdsområdes registreringsställen

IUHVADno-2023-463

Beskrivning

Beredning och upplysningar: Ledande juristen Salla Paavilainen, förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Det bestäms i 84 § i förvaltningsstadgan att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om grunderna och beloppen för de avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utfärdar certifikatkort och certifikat för social- och hälsovården. Certifikaten för social- och hälsovårdens certifikatkort används i olika system för tillförlitlig elektronisk identifiering av personer som arbetar inom social- och hälsovården. Dessutom signeras patienthandlingar och recept elektroniskt med certifikat. Användning av stark elektronisk autentisering är en förutsättning för datasekretess och informationssäkerhet i social- och hälsovårdens rikstäckande datasystem. Genom certifikatet verifierar man kortinnehavarens identitet och säkerställer man att de uppgifter som ingår i certifikatet är korrekta, intakta och autentiska.

Certifikatkort för social- och hälsovården är:

-yrkeskort
-personalkor
-aktörskort
-tillfälligt kort
-testkort (för att testa tekniska funktioner)

Certifikatkorten färdigställs vid registreringsställena. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan beställa ett yrkeskort vid vilket offentligt registreringsställe som helst eller själv förnya kortet i WebVartti-tjänsten. Personal- och aktörskort, tillfälliga kort och det första yrkeskortet beställs via registreringsställena. Registreringsställena använder Varttisystemet för registrering, beställning och hantering av certifikatkort och certifikat inom social- och hälsovården. Bara registrerare som gått Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas registrerarutbildning kan använda Varttisystemet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en tjänst för tidsbokning till registreringsställena (https://vrk.ajapa.fi/th/).

Följande registreringsställen ligger i Östra Nylands välfärdsområde:

· Askola: Askola hälsocentral, Terveystie 1, 07500 ASKOLA

· Lovisa: Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07901 LOVISA

· Borgå: Välfärdsområdets förvaltning, Mannerheimgatan 20 K, 3:e vån., 06100 BORGÅ 

· Sibbo: Sibbo hälsocentral, Jussasvägen 14, 04130 SIBBO

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har gett följande anvisningar gällande registreringstjänsternas avgifter:

- Organisationen bestämmer själv om den tar ut en avgift för sin tjänst.

- Den som upprätthåller ett registreringsställe har sedan 1.4.2012 rätt att ta ut en avgift som motsvarar de egna kostnaderna (bevisat självkostnadspris) för registreringstjänster som ges en annan offentlig eller privat verksamhetsenhet för social-och hälsovård, ett apotek eller en yrkesutbildad person inom den privata social-och hälsovården (registrering av certifikatansökan, fotografering, överlämnande av aktivkort och produktion av reservkort) (Valvira–MDB meddelande 14.3.2012).

- Den offentliga social-och hälsovårdens registreringsställen ska tillhandahålla registreringstjänster för de övriga aktörerna inom hälso-och sjukvården i området.

Certifikatkorten är gratis för Östra Nylands välfärdsområdes egen personal. Avsikten är emellertid den att man ska fortsätta att tillämpa den verksamhetsmodell som kommunerna förut följde och enligt vilken kort för anställda vid andra organisationer ska vara avgiftsbelagda. Det föreslås att priset för ett certifikatkort ska vara 60 euro vid Östra Nylands välfärdsområde. Det föreslås att ett tillfälligt kort ska kosta 40 euro och att beställningen av en PUK-kod för att låsa upp ett yrkeskort ska kosta 40 euro.

Med utomstående personer avses personal vid andra organisationer (t.ex. vid andra välfärdsområden eller privata serviceproducenter). För Östra Nylands välfärdsområdes egen personal är alla ovan nämnda tjänster gratis.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att för andra än Östra Nylands välfärdsområdes personal:

- kostar beställning av ett certifikatkort 60 euro (yrkeskort, personalkort, aktörskort)
- kostar beställning av en PUK-kod för att låsa upp ett yrkeskort 40 euro
- kostar beställning av ett tillfälligt kort 40 euro

Avgiften ska betalas in på välfärdsområdets konto innan man inställer sig på registreringsstället.

För Östra Nylands välfärdsområdes egen personal är alla ovan nämnda tjänster gratis.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att för andra än Östra Nylands välfärdsområdes personal:

- kostar beställning av ett certifikatkort 60 euro (yrkeskort, personalkort, aktörskort)
- kostar beställning av en PUK-kod för att låsa upp ett yrkeskort 40 euro
- kostar beställning av ett tillfälligt kort 40 euro

Avgiften ska betalas in på välfärdsområdets konto innan man inställer sig på registreringsstället.

För Östra Nylands välfärdsområdes egen personal är alla ovan nämnda tjänster gratis.


Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

  • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

  • det beslut i vilket omprövning begärs
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).