Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 64 Arvoden inom socialvården vid Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-462

Beskrivning

Beredning och upplysningar:
ansvarsområdesdirektören familje- och socialtjänster Ilona Koskenniemi
ansvarsområdesdirektören tjänster för äldre Kirsi Oksanen
ledande juristen Salla Paavilainen
förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har genom ett beslut fattat 13.12.2022 (§ 8) godkänt en första version av 2023 års arvoden. Vid välfärdsområdet är det välfärdsområdesstyrelsen som fattar beslut om arvodena, och det har beretts en uppdaterad och kompletterad version av 2023 års arvoden för beslut i styrelsen.

Grunden för betalning av arvode är en tjänst som beviljats en klient och ett avtal som ingåtts med arvodestagaren. Minimibeloppen av arvodena för familjevård bygger på familjevårdslagen och minimibeloppen av arvodena för närståendevård bygger på lagen om stöd för närståendevård. De arvoden som fastställts enligt vad som anges i dessa lagar ska justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Förhöjningarna har beaktats då 2023 års arvoden har bestämts.

Arvoden som betalas till stödpersoner, stödfamiljer, erfarenhetsexperter och intressebevakare inom barnskyddet liksom också arvoden för familjerättsliga tjänster är sådana som välfärdsområdet kan fatta beslut om. Dessa arvoden har justerats måttligt.

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutar att fastställa arvodena vid Östra Nylands välfärdsområde med början 1.1.2023 enligt vad som anges i den bifogade tabellen.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att remittera ärendet för ny beredning.

Möte hantering

Det antecknades i protokollet, att detta ärende behandlades efter § 60. Det antecknades även i protokollet att suppleant Matti Jäppilä anlände till mötet under behandlingen av detta ärende, kl. 18.27, och fullmäktiges ordförande Heikki Vestman anlände kl. 18.32.

Ledamot Arto Kujala föreslog understödd av 2. viceordförande Tapani Eskola, att ärendet remitteras för ny beredning. Förslaget godkändes enhälligt.


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.