Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 67 Ändring av en brandinspektörstjänst till brandingenjörstjänst

IUHVADno-2023-466

Beskrivning

Ansvarsområdet för riskhantering vid Räddningsverket i Östra Nyland har fram till år 2023 haft en tjänst som riskhanteringschef och dessutom två brandingenjörstjänster samt nio brandinspektörstjänster. Av dessa har två skötts med beteckningen ledande brandinspektör. Ansvarsområdet har bestått av fyra uppgiftsområden. Brandingenjörerna (2) och de ledande brandinspektörerna (2) har haft ansvarat för områdenas verksamhet. De har också fungerat som närmaste chefer vid sina respektive uppgiftsområden.

I början av år 2023 ändrades den interna verksamheten och uppgiftshelheterna vid ansvarsområdet för riskhantering så att de bättre skulle svara mot de nuvarande behoven. Organisationen förtydligades och strömlinjeformades så att man reducerade antalet uppgiftsområden från fyra till tre. På grund av effektiviseringen av verksamheten föreslås det att en brandinspektörstjänst dras in och att det i stället inrättas en brandingenjörstjänst. Genom ändringen minskar man antalet beteckningar, och chefernas befattningsbeskrivningar och avlöning förenhetligas. Den föreslagna förändringen inverkar inte på ansvarsområdets sammanlagda personalresurser och inte heller på det sammanlagda antalet tjänster.

Ändringen förutsätter inte samarbetsförfarande, eftersom den tjänst som ska indras inte har haft någon innehavare sedan 20.2.2023.

Kostnadseffekten avseende den uppgiftsrelaterade lönekostnadsposten är i sin helhet +187,70 euro/månad + bikostnader. Eftersom den nya tjänsten tillsätts först under våren 2023, blir ändringens kostnadseffekt inklusive bikostnader i år cirka 2 500 euro. På uppgiftsområdet har delar av anslaget sparats in, eftersom den tjänst som ska dras in har varit obesatt under årets början i och med att innehavaren av tjänsten har varit tjänstledig.

Enligt 9 kap. 47 § i förvaltningsstadgan är det välfärdsområdesstyrelsen som har befogenheterna i fråga om att dra in tjänster och att inrätta nya tjänster.

Enligt räddningsverkets verksamhetsdirektiv (Räddningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 07.06.2022 § 40/2022) ingår följande uppgifter i brandingenjörstjänsten:

 Förman         Riskhanteringschef

Uppgifter

sörja för de olycksförebyggande åtgärder som anges i lagstiftningen om räddningsväsendet och för beredskapen i fall av olycka i samarbete med andra myndigheter, kommunerna och aktörer,

svara för verksamheten i en särskilt angiven uppgift och för att de mål som fastställts för uppgiften nås samt att främja samarbetet mellan uppgifterna i syfte att de mål som fastställts för uppgiftsområdet ska nås,

besluta om arbetsfördelningen inom en särskilt angiven uppgift och att verka som förman för de personer som utsetts till ansvarsområdet, godkänna personalens timledigheter och utbildningar samt svara för de utvecklingssamtal som ska hållas med personalen vid den särskilt angivna uppgiften,

delta i utvecklandet av räddningsverket och uppgiftsområdet samt sörja för upprättandet av de planer och utredningar som sammanhänger med arbetsfältet samt för upprätthållandet av register,

vid behov delta i beredskapen som jourhavande chef (P20),

fungera som ställföreträdare för riskhanteringschefen och övriga förmän vid riskhanteringen samt svara för övriga uppgifter som riskhanteringschefen bestämmer.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutar att

 • en brandinspektörstjänst vid ansvarsområdet för riskhantering vid räddningsverket dras in
 • det inrättas en ny brandingenjörstjänst vid ansvarsområdet för riskhantering vid räddningsverket
 • den uppgiftsrelaterade lönen för den tjänst som ska inrättas uppgår till 3 769,24 euro/månad
 • behörighetsvillkor för den tjänst som ska inrättas är goda skriftliga och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket, nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket, lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbete vid räddningsväsendet.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att

 • en brandinspektörstjänst vid ansvarsområdet för riskhantering vid räddningsverket dras in
 • det inrättas en ny brandingenjörstjänst vid ansvarsområdet för riskhantering vid räddningsverket
 • den uppgiftsrelaterade lönen för den tjänst som ska inrättas uppgår till 3 769,24 euro/månad
 • behörighetsvillkor för den tjänst som ska inrättas är goda skriftliga och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket, nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket, lämplig högskoleexamen och erfarenhet av arbete vid räddningsväsendet.

Sökande av ändring

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).