Områdesstyrelse, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 60 Aktuella ärenden inom ekonomiförvaltningen (Ärendet avfört från föredragningslistan)

IUHVADno-2023-490

Beskrivning

Ekonomidirektör Minna Sevón berättar om aktuella ärenden inom ekonomiförvaltningen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar översikten för kännedom.

Beslut

Föredragande avförde ärendet från föredragningslistan


Sökande av ändring

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.