Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 41 Samarbetsorganisationen vid Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-212

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter:
​​​​sakkunnig, Irja Suhonen, irja.suhonen(at)itauusimaa.fi

 

Med samarbete avses växelverkan mellan arbetsgivare och anställda samt förhandlingar om frågor som inverkar på personalens ställning och arbete. Syftet med samarbetet är att främja och utveckla lokala avtal, verksamhetens resultat och arbetslivets kvalitet. Samarbetslagen innehåller bland annat bestämmelser om förfaranden som ska iakttas då samarbetet organiseras. (Lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden (449/2007))

 

I samarbetet behandlas ärenden (4 §) som gäller

 1. sådana förändringar i organiseringen av arbetet eller välfärdsområdets servicestruktur, i samarbetet mellan kommunerna, i samarbetet mellan välfärdsområdena eller i samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena som har betydande konsekvenser för personalens ställning
 2. principerna för omorganisering av tjänsterna, om ärendet kan ha väsentliga personalkonsekvenser som följer av anlitande av utomstående arbetskraft eller överlåtelse av rörelse
 3. principer och planer som hänför sig till personalen, utvecklandet av och likvärdigt bemötande av personalen samt till det interna informationsutbytet inom arbetskollektivet
 4. överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning, om dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

 

Frågor som gäller enskilda arbetstagare behandlas i första hand mellan den anställde och arbetsgivaren. En personalrepresentant kan vara på plats, om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren så önskar.

Systemet med förtroendemän hör till samarbetssystemet. Målet med systemet är att främja efterlevnaden av tjänste- och arbetskollektivavtalen, att ändamålsenligt, rättvist och snabbt reda upp meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivaren och arbetstagare/tjänsteinnehavare samt upprätthållande av arbetsfreden.

De huvudförtroendemän och förtroendemän som genom överlåtelse av rörelse övergått till Östra Nylands välfärdsområde bibehåller sin ställning som förtroendemän under övergångsperioden. Under övergångsperioden bildas en lokal förtroendemannaorganisation vid välfärdsområdet och väljs nya förtroendemän. De lokala avtalen om förtroendemännens tidsanvändning och antal förhandlas fram senast 31.1.2023. I arrangemangen beaktas arbetsgivarens storlek, omfattningen av huvudförtroendemannens/förtroendemannens uppgifter, det behov som uppgifterna förutsätter och tidsanvändningens omfattning.

Tidsanvändningen bestäms i enlighet med principerna i kapitel VII § 8 i AKTA så att befrielsen ända fram till slutet av avtalsperioden (2022–2025) i genomsnitt är en arbetsdag/105 anställda som företräds, om parterna inte kommer överens om något annat. Vid behov beviljas tillfällig befrielse. Om antalet anställda som företräds är oklart, gör man en uppskattning och preciserar antalet under år 2023. Den fasta befrielsetiden beräknas: (antalet anställda som företräds * genomsnittlig arbetstid per dag i det arbetstidssystem som tillämpas): 105. Det arbetstidssystem som ska tillämpas är det arbetstidssystem som tillämpas i huvudförtroendemannens och förtroendemannens egentliga arbete.

Det ska ingås ett lokalt avtal om förtroendemännens antal och tidsanvändning (kapitel VII § 13).  En huvudavtalsorganisation kan tillsätta en huvudförtroendeman vid välfärdsområdet, såvida man inte kommer överens om något annat.  En huvudförtroendeman och en förtroendeman som övergått till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse mister sin ställning när de lokala avtalen har ingåtts och de nya förtroendemännen senast 31.3.2023 har valts. Organisationen i fråga gör en skriftlig anmälan om valet av förtroendemän, varefter de nya förtroendemännens mandatperiod börjar.

Samarbetet mellan Östra Nylands välfärdsområde och dess personal organiseras i form av ett samarbetsorgan, som består av fyra representanter för arbetsgivaren och sju representanter för de anställda samt en personlig ersättare för var och en av dem. Vittgående ärenden och ärenden som gäller personalen allmänt behandlas av samarbetsorganet.

Välfärdsområdesstyrelsen utser samarbetsorganets arbetsgivarmedlemmar, och huvudavtalsorganisationerna utser de anställdas representanter. Samarbetsorganets mandatperiod är fyra år. Samarbetsorganet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett år i sänder, så att personalens representant och arbetsgivarens representant i tur och ordning sitter på respektive post.

Personaldirektören fungerar som föredragande i samarbetsorganet, och som sekreterare fungerar anställningschefen. Samarbetsorganet sammankallas minst sex (6) gånger om året av ordföranden eller, om denne är förhindrad, av vice ordföranden.

Möteskallelsen och föredragningslistan ska skickas till medlemmarna minst tre vardagar före mötet. Mötena hålls i regel på arbetstid. Mötet är beslutfört när en representant för personalen och en för arbetsgivaren och sammanlagt minst hälften av samarbetsorganets medlemmar är närvarande.

Samarbetsorganet har till uppgift att främja ömsesidigt samarbete mellan ledningen och personalen i de ärenden som anges i 4 § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare.

 

Östra Nylands välfärdsområde har följande samarbetsgrupper:

 1. Samarbetsgruppen för koncern- och strategitjänster
 2. Samarbetsgruppen för familje- och socialtjänster
 3. Samarbetsgruppen för hälso- och sjukvårdstjänster
 4. Samarbetsgruppen för tjänster för äldre
 5. Samarbetsgruppen för räddningsväsendet

 

Samarbetsorganet fattar beslut om arbetsgivarens och personalens representanter på förslag av berörda ansvarsområdens och koncern- och strategitjänsternas samt räddningsväsendets samarbetsgruppsordförande och dito vice ordförande. Arbetarskyddsfullmäktigen hör till samarbetsgruppen utgående från den sektor som han eller hon företräder.

Ansvarsområdesdirektören fungerar som ordförande för samarbetsgruppen vid sitt ansvarsområde, förvaltningsdirektören som ordförande för samarbetsgruppen vid koncern- och strategitjänsterna och räddningsdirektören som ordförande för samarbetsgruppen vid räddningsväsendet. En personalrepresentant fungerar som vice ordförande. Ordförandena för samarbetsgrupperna sörjer för tillsättandet av sekreterare. Personaldirektören har rätt att delta i samarbetsgruppernas möten.

Samarbetsgrupperna har 6–12 medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare. Både arbetsgivaren och arbetstagarna ska vara representerade i samarbetsgrupperna på det sätt att fackorganisationerna ska ha möjlighet att få in sina respektive representanter i gruppen. Samarbetsgruppens ordförande fattar beslut om samarbetsgruppens storlek.

Samarbetsgruppernas protokoll ska tillställas samarbetsorganet. Samarbetsgruppernas mandatperiod är fyra kalenderår.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

1

att utse samarbetsorganets arbetsgivarrepresentanter enligt följande:

 • Max Lönnqvist, välfärdsområdesdirektör (ersättare: Camilla Söderström, förvaltningsdirektör)
 • Anu Rautiainen, personaldirektör, föredragande i samarbetsorganet (ersättare: anställningschefen, ännu inte anställd)
 • Annika Immonen, social- och hälsovårdsdirektör (ersättare: ansvarsområdesdirektör Kirsi Oksanen)
 • Peter Johansson, räddningsdirektör (ersättare: förvaltningschef Marjut Helske)

2

att Östra Nylands välfärdsområde har följande samarbetsgrupper:

 • samarbetsgruppen för koncern- och strategitjänster, med förvaltningsdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för familje- och socialtjänster, med ansvarsområdesdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för hälso- och sjukvårdstjänster, med ansvarsområdesdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för tjänster för äldre, med ansvarsområdesdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för räddningsväsendet, med räddningsdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande.

3

att

 • samarbetsorganet fattar beslut om att utse arbetsgivarens och personalens representanter i respektive samarbetsgrupp på förslag av berörda samarbetsgruppers ordförande och vice ordförande;
 • arbetarskyddsfullmäktigen hör till samarbetsgruppen för den sektor som han eller hon företräder.

 

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt:

1

att utse samarbetsorganets arbetsgivarrepresentanter enligt följande:

 • Max Lönnqvist, välfärdsområdesdirektör (ersättare: Camilla Söderström, förvaltningsdirektör)
 • Anu Rautiainen, personaldirektör, föredragande i samarbetsorganet (ersättare: anställningschefen, ännu inte anställd)
 • Annika Immonen, social- och hälsovårdsdirektör (ersättare: ansvarsområdesdirektör Kirsi Oksanen)
 • Peter Johansson, räddningsdirektör (ersättare: förvaltningschef Marjut Helske)

2

att Östra Nylands välfärdsområde har följande samarbetsgrupper:

 • samarbetsgruppen för koncern- och strategitjänster, med förvaltningsdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för familje- och socialtjänster, med ansvarsområdesdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för hälso- och sjukvårdstjänster, med ansvarsområdesdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för tjänster för äldre, med ansvarsområdesdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande;
 • samarbetsgruppen för räddningsväsendet, med räddningsdirektören som ordförande och en personalrepresentant som vice ordförande.

3

att

 • samarbetsorganet fattar beslut om att utse arbetsgivarens och personalens representanter i respektive samarbetsgrupp på förslag av berörda samarbetsgruppers ordförande och vice ordförande;
 • arbetarskyddsfullmäktigen hör till samarbetsgruppen för den sektor som han eller hon företräder.

Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).