Områdesstyrelse, möte 02-02-2023

Protokollet är granskat

§ 43 Förordnande av tjänsteinnehavare att leda arkivfunktionen

IUHVADno-2023-233

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström,​ camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Enligt förvaltningsstadgans 69 § svarar välfärdsområdesstyrelsen för att ansvar, praxis och övervakning har fastställts för de lagstadgade uppgifterna inom arkivfunktionen i välfärdsområdets myndighetsuppgifter.

Dessutom svarar välfärdsområdesstyrelsen för ordnandet av arkivfunktionen och förordnar en tjänsteinnehavare att leda arkivfunktionen (förvaltningsstadgan 26 §).

Enligt förvaltningsstadgans 71 § är den tjänsteinnehavare som leder dokumentförvaltningen underställd välfärdsområdesstyrelsen och svarar för uppgifterna i de handlingar som välfärdsområdet ska förvara varaktigt samt

 

 1. svarar för beredningen och verkställandet av välfärdsområdesstyrelsens myndighetsuppgifter inom dokumentförvaltningen,
 2. styr och utvecklar dokumentförvaltningen som en del av välfärdsområdets informationshantering,
 3. godkänner anvisningar för informationshantering, förvaring och arkivering,
 4. svarar för arkivet och uppgifter i handlingar som ska förvaras varaktigt,
 5. utarbetar anvisningar för välfärdsområdets dokumentförvaltning och övervakar att uppgifterna sköts enligt anvisningarna samt
 6. sörjer för utbildningen och rådgivningen inom dokumentförvaltningen

 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen förordnar förvaltningsdirektören till tjänsteinnehavare att leda arkivfunktionen inom Östra Nylands välfärdsområde.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade enhälligt att förordna förvaltningsdirektören till tjänsteinnehavare att leda arkivfunktionen inom Östra Nylands välfärdsområde.


Sökande av ändring

 

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

 • den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • välfärdsområdets medlem

 

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos  Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

 

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs.

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

 

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo(at)itauusimaa.fi).